S3:83b(Beskrivning:)
Skråmmesta uthi Örebro häradh och Ånnesta sochen,
4 fiärdedehls och 1 heehlt hemman, af hwillket dhet och 1/2 hemman
Backegården benembd förmedlade ähro, nembligen, dhet heehla till hallfft och
dhet hallfwa till 1/4 dehl. Och finnes uthi bemälte by icke något wist öhretahl
uppå alla gårdarne, fördenskull man uthi ett åker giärde desse hemmans anpart
ifrån dens andras hemman uthsökt och der efter deras proportion i alla
ägorne uthräknadt, nembligen, dhe 2:ne förmedlade finnas, dhet heela
förmedlade 4 1/2 tunland, dett hallfwa dito förmedlade, 2 1/2 tunland, dhe öfrige
tree fierdedeehls hemmans andeehlar, 8 1/4 tunland , som således uppå hwartera befunnet
ähr till höö och uthsede.

A. Byesens byggnings tompter.                                                                                      Åker.  Eng.
                 Södra gården förmedlat till 1/2.                                                                  tunland.  lass.
B. Eena åhrs uthsäde uthi bägge, östre och wästra giärden, 27 1/4 tunlandh.
   Hwaraf blifwer detta hemmanetz andeehl,                                                                8.
   Ibidem lindewall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                                                7 1/2 lass.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nårra giärde, 21 7/8 tunland, löper på detta hemman,         6 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 tunnelandh á 2 lass,                                                2.
D. Engen ähr af skarp måsigh och tufwigh wall, 22 3/4 tunland á 1 lass,  22 3/4.
                                                                                                     ___________
   Hwar af kommer detta hemmanet till,                                                 32 1/4 lass.                  9 1/2.
   Noch ett kiärr wedh Fintorp.                                                                                              12.
   Sammaledes på Rundbo slättan, någre små engespiäll,                                                          6.
E. Een engebröth widh Backa, kallas Sättran, af måsigh wall, 5 1/4 tunland á 1 1/2,                   7.
   Humblegårdh 100 stänger.                                                                              ______________
                                                                                                                               14 1/8.    34.
               Backagården förmedlat till 1/4.
B. Dätta hemmanetz uthsede,                                                4 1/2 tunland.
C. Andra åhretz uthsede,                                                      3 1/2.
                                                                                        ____________________ 8.
D. Engen, löper på detta hemmanetz andehl uthi åfuanståendhe, 32 1/2 lass,                             5 1/4.
   Eeen teegh på Runbosletten, 14 lass,                                                                                  11.
                                                                                                                          _______________
                                                                                                                                  8.       16 1/4.
   Hwadh denne byesens legenheet widare belangar, så
   ähr der till nödhtårftigh skough till wedebrandh och gårde-
   fångh, godt muhlebeete medh omliggande byar.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till hwart 6:te korn.
   Åkerens bruk blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Tall och gran backa.
Jägare backe.
Moo leera.
Skough och uth mark.
Graan och tall skough.
Backe.
Grundh flåt jordh och suart mylla.
Skarp måsigh och tufwigh wall.
Leer jordh.
Stoor måse.
Bijstadh egor på denna sijdan.
Backe.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Åby engh.
Åby åker giärden.
Backa egor.
Bijstadh åker giärden.
Måsigh wall.
Leer jordh.
Backa egor.
Leer jordh.
Linde wall.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Kompass:)
Nor.
Väster.
Öster.
Söder.