S3:84b(Beskrivning:)
Östra  Bärgh, 1 heehlt heman i Skyllersta
häradh och Swinewadh sochen, afhyst under Boo
herregårdh.

A. Huustompten.                                                                             Åker.  Eng.
B. Upgiord åker uthi södra giärdet af leer jordh,                               3 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                                                    7 1/2.
C. Upgiordh åker uthi nårra giärdet af dito jordmån,                         3 1/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/4 tunland á 2 lass,                                                    6 1/2.
D. Söder engen af små starrwall, 12 7/8 tunland á 2 lass,                            25 3/4.
E. Nårr enngen af små starr wall, 15 1/2 tunland á 2 1/2 lass,                       38 3/4.
                                                                                                     ____________
                                                                                                         7.     78 1/2.
Widare detta hemmanetz lägenheeter, så ähr
åkeren wähl brukat, sampt schiöen skough
och mark medh herregården, som består aff
talltimber och ungh biörk skough, item
stenigh och bärgugh mark. Åkerens
fruchtbarheet kan beräknas till hwart 5:te
korn. Åkerens bruk blifwer hwart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Dito herregårdz egor.
Små starr wall.
Små biörke skough.
Backa.
Skough och uthmark på denne sijdann.
Boo herregårdz egor på denne sijdan.
Leer jordh.
Högh backa.
Graan backa.
Linde wall.
Linda.
Linda.
Leer jordh.
Leer jordh.
Dye wall och pårss måse.
Stenigh och bärgugh mark.
Små starr wall.
Små starr wall.
Lindhults egor.
Trållhullts egor.
Ungh biörk och ahle skough sampt stenigh mark.
Små starr wall.
Skough och uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.