S3:85-6(Beskrivning:)
Almby uthi Örebro häradh och Allmby sochen.
3:ne heehla hemman och 1/4 hemman, hwar af dhe 3:ne hemman
äro förmedlade till hallffwa. Uppå hwillka hemman intet
öhretahl finnes, uthan allenast den åhtskilldnadt hemmanen
emillan ähr, finnes uthi deras häfdor och åkerschifften, som
wijsar dhe 3:ne förmedladhe hemman, wara af lijka stoor-
leek. Nembligen hwardera á 38 alnar, giora1 114.
Fierdedels hemmanet, 9 1/2,                              9 1/2.
                                                              __________
                                                                    123 1/2.


A. Byesens husatompter.                                                     Åker.  Eng.
B. Norra giärdet opgiord åker af grund leer och               tunland.  lass.
   stenigh giordh, 20 7/8 tunland, hwar aff
   kommer på 1 hemmans andeehl,                                    6 1/3.
C. Andra åhretz uthsede uthi wästra giärdet
   af leer jordh, 20 7/8 tunland, hwar aff
   belöper på 1 hemmans andeehl,                                     6 1/3.
D. Engen består af tufwigh och hårdh
   wall, 24 tunland á 1 1/2 lass,       36 lass,
E. Een engebröth af giärdet uthlagt aff
   hårdhwall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,       3 1/2 lass.
   Een uthteegh till dhe 3:ne hemmanen
   på Hiellmarsbergs egor,                           7 lass.
                                                            ___________
   Hwar af kommer på 1 hemman,  uthi     46 3/4 lass.                    14 1/3.
F. Een beeteshaga till hwar gårdh aff
   desse 3:ne hemman.

   Muhlebeete medh Tybble by och wedebrand.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te korn.
   Dhess åkerbruk blifwer hwart annat
   åhr i träde.                                                               _______________
                                                                                      12 2/3.    14 1/3.____________________
1Fel för giöra.