S3:87(Beskrivning:)
Falla i Skyllersta häradh och sochn,
hemman 1, men förmedlat till 1/2.

A. Bygnings tompten.                                                                         Åker.  Eng.
B. Opgiordh åker i wästra gierdet af grund lerblandat jord,                 6 1/4.
   Ibidem lindewall, 5 3/4 tunland á 2 lass,                                                       11 1/2.
C. Andra åhret i östra giärdet af grund leerjordh,                                6 7/8.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                                                              4.
D. Nårr engen består af hårdhwall, 11 tunland á 1 lass,                                  11.
   Ibidem duglig wall af små starr, 8 tunland á 2 lass,                                      16.
E. Östre engen af hårdhwall, 7 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                    11 1/4.
F. Een lijten engh af små starr wall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                                 4 1/2.
   Några små uthteegar på Ilfwanbo egor,                                                         8.
G. Een betes haga af biörk och graan skough och                           ______________
   stenigh marck.                                                                               13 1/8.   66 1/4.

   Humblegårdh 200 stenger.
   Godt muhlebeete, sampt fånge skough och wede-
   brandh.  Åkerens fruchtbarheet kan
   beräknas till hwart 5:te korn. Hemmanetz
   åkerbruk ähr hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Påhlsboda ägor på denna sijdann.
Hårdh wall.
Biörk och gran skough aff stenigh mark.
Hårdh wall.
Graan och steen backa.
Gran skough och stenigh mark.
Steenbacke.
Linda.
Hårdh wall.
Hårdh wall.
Steen backe.
Steen backa.
Linda.
Aff grundh leerblandat jordh.
Grundh leer jordh.
Grundh leer jord.
Graanbacka.
Linde wall.
Gran backa.
Backa egor.
Biörk och gran skough.
Linde wall.
Små starr wall.
Linde wall.
Gran backe.
Fäcklekiärs egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.