S3:89-90(Beskrivning:)
Nybble  uthi Skyllersta häradh och sochn, 2 heehla och 1/2 hemman
af hwillka den östersta gården ähr förmedlat till hallfft, uppå hemman icke
något wist öhretahl finnes, uthan uthi deras häfdor och åkerskiften, innehalla1.

Södra Nybble,                          54 alnar.
Norra Nyble, wästra gården,   31.
Östra gården,
      förmedlat,                           31.

A. Byesens huustompter.                                                         Aker2.   Eng.
B. Östra giärdet af grund moo och leer jord,     24 tunland.
C. Samma åhr ett giärde af dito jordh,              10 1/4.
   Ibidem lindewall,      tunland á 1 lass, inte,  ________
   Hwaraf blifwer östra gårdens andehl, tunland 34 1/4,              9 1/6.
D. Andra åhrs uthsede i östra giärdet af godh
   leer jordh,                                                     21 1/2 tunland,
E. Samma åhr ett lijtet giärde af leer jordh,          2 3/4.
                                                                  __________
   Löper på östra gårdens anpart, uthi                24 1/4.               6 1/3.
F. Öster engen består af fnugg och hårdh wall,
   20 tunland á 1 1/2 lass,                                                   30.
G. Een engh som består af hårdwall, 27 tunland á 2 lass,   54.
H. Een lijten engh af hårdhwall, 2 tunland á 2 lass,               4.
                                                                         ___________
   Löper på östra gårdens anpart, uthi lass                          88.              23 1/2.
                                                                                                ___________
                                                                                               15 1/2.  23 1/2.
Humblegårdh 100 stenger.
Gådt mulhebeete sampt
fånge skough och wedebrandh.
Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till huart
6:te korn. Åkeren ligger
hwart annat åhr i
träde.


(Karttext:)
Åhlesta egor på denne sijdan.
Eene backa.
Moo leera.
Eene backar.
Quarn.
Tompt.
Af fnugg och hårdh wall.
Uthmark.
Leer jordh.
Tompt.
Backe.
Tompter.
Oxlewärsta egor.
Leer jordh.
Graan skough.
Leer jordh.
Backe.
Backar.
Een och granskough sampt stenigh mark.
Fnugg och hårdh wall.
Backe.
Godh leer jordh.
Skough och uthmark.
Hårdh wall.
Eene backe.
Graan och eneskough.
Boskulla åker giärde.
Leer jordh.
Eene backe.
Grundh leerjordh.
Linda.
Hårdh wall.
Mooleera.
Ene backe.
Kiäfwesta egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för innehålla.
2Fel för åker.