S3:93-4(Beskrivning:)
Börsholmen och Wästra Ryninge uthi Askers
häradh och Mädlösa sochen, 4 heehla hemman, men förmedlade till halfa
hemman, lijka stoora till hemmantahlet, hwillka ligga åker om åker sampt
teeg om teegh hwar medh annan.

Litra A. Byarnas byggningstompter.                                                                     Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi östra giärdet, höghländigh och stenig af öhr                  tunland.  lass.
   och sandblandat jordh, 21 1/2 tunland, hwar af blifuer ett hemmans andehl,      5 3/8.
   Ibidem lindewall, 6 tunnelandh á 2 lass,                                                12.
C. Andra åhrs uthsede uthi wästra giärdet, siländigare aff
   Såugh och swartmylla jordh, 16 3/4 tunland löper på ett hemman,                    4 3/16.
   Ibidem lindewall, 6 1/2 tunlandh á 1 1/2 tunlandh,                       9 3/4.
D. Nyengen består af skarp hårdwall, 29 tunland á 1 lass,         29.
E. Österengen består af hårdh wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2 lass,   20 1/4.
F. Wästerengen består af hård wall, 7 1/8 tunland á 2 lass,         14 1/4.
   Een uthtegh på Ytterby egor till dhe 3:ne hemman, 16 lass.
   Hwar af kommer på ett hemman,                                                                                 5 1/3.

   Humblegårdar till Börshollmen, norra garden1, 100 stenger.
                                                  södra garden1, 200 stenger.
   Dito wästra Ryninge och wästra gården,          200 stenger.  ______
                                                                                       lass   85 1/4.
   Hwar af kommer pa2 1 hemman af dhesse,
   85 1/4 lass höö,                                                                                                          21 5/16.

   Godt muhlebeete sampt fångeskough och wedebrand och
   smått grantimber och tarfweligit fische uthi Hiellmaren.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräkas3 till huart 5:te korn.
   Desse byars åkerbruk ähr hwart annat åhr i trädhe.                                 _________________
                                                                                                                        9 9/16.  26 31/48.

Författad år 1689 af
Gabr. Toring.
8


(Karttext:)
Gambla Börs hollms udda.
Östra Ryninge egor på denne sijdan.
Tall och ahl skoug.
Hielmar lacus.
Hårdh wall.
Backe.
Linda.
Öhr och sandblandat jordh.
Biörke backe.
Börsshollmen.
Backe.
Leer blandat.
Leerblandat jordh.
Linde wall.
Öhr och sandblandat jordh.
Lindewall.
Öhr och sandblandat.
Skarp hårdh wall.
Graanskough och stenigh mark.
Swart mylla jordh.
Linda.
Hielmar lacus.
Hårdh wall.
Såugh jordh.
Måse medh ahl skough.
Backe.
Fall.
Odugligh backe.
Huus tompter.
Wästra Ryninge.
Odugelig backe.
Skough och uth-mark på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum._________________
1Fel för gården.
2Fel för på.
3Fel för beräknas.