S3:95(Beskrivning:)
Dahlen 1/2 hemman uthi Skyllersta
häradh och sochn, inlagdt under Skyllerstadh
Prästegårdh.

A. Huustompten som afhyst ähr.                                              Aker1.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi södra giärdet aff                                   tunland.  lass
   godh leer jordh,                                                                   3 1/4.
C. Upgiord åker andra åhret af leer jordh,                               1 7/8.
D. Engen består af grof starr wall,
   15 tunland á 3 lass,  45 lass, belägen
   på Kalsta egor, hwar aff partici-
   perar lika medh detta hemmanet
   Öster Dahlen,                                                                                   22.
                                                                                           ____________
                                                                                               5 1/8.    22.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te korn.
   Åkeren ähr hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Kallsta engh.
Orögt wije kiärr.
Groff starr wall.
Kallsta engh.

Åkergierden.
Leer jordh.
Östra Dahlen.
Leer giordh.
Leer jordh.
Präste gårdz egor.
Östera Dahls egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Norrpil:)
W.
Norr.
Söder.
Ö.

______________
1Fel för åker.