S3:96(Rubrik:)
Empta 1/2 hemman
i Skyllersta heradh och Swijnewadz
sochen, afhyst och inlagdt under
Skouga herregårdh.


(Beskrivning:)
A. Huustompten.                                                                Åker.  Eng.
B. Upgiord åker i nårra giärdet af mull                             tunland.  lass.
   och sandblandat jordh,                                                  7 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                         3.
C. Andra åhrs uthsede uthi södra
   giärdet af mull och sandblandat jord,                              9 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                         3.
D. Söderengen består af små starr
   wall, 8 3/4 tunland á 2 lass,                                                          17 1/2.
E. Öster engen består af små starr
   wall, 5 3/4 tunland á 2 lass,                                                           11 1/2.
F. Een hästhaga af ung biörk skogh
   af bärgiugh och liung mark.
   Fånge skough och wedebrandh
   sampt timberskough och godt
   muhlebeete. Åkerens fruchtbarheet
   kan beräknas till hwart 6:te korn.
   Åkerens bruk ähr hwart annat
   åhr i träde.                                                                _________________
                                                                                      16 7/8.      35.


(Karttext:)
Biörke skough.
Linda.
Emta siöen.
Lindh.
Steen backe.
Mull och sandblandat jordh.
Små starr wall.
Steen backe.
Steenbacka.
Lindh.
Graan backa och stenigh mark.
Mull och sandblandat jordh.
Steen backe.
Små starr wall.
Linda.
Gran backe.
Odugeligh måse medh pårss.
Skough och uthmark på denne sijdan.
Ungh biörk skough.
Skouga herre-gårdz egor på denne sijdan.
Graan backe.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.