S3:97



(Beskrivning:)
Biörnhåfda 2 heehla hemman uthi                                                Åker.  Eng
Askers häradh och sochn, hwillka ähro                                    tunland.  lass.
förmedlade till hallfwa af lijka stoorleek,
afgiärda by uppå Wahlsta egor.

Litra A. Byesenns huustompter.
B. Nårra giärdet af swart mylla jordh,       10 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 3 1/8 tunland á 2 lass,
   hwar af kommer på den ena garden1,                                                   3 1/8.
C. Samma åhr ett giärde af dito jorde mån, 3 1/2.
   Ibidem lindewall, 1/4 tunland á 2 lass,                     1/2 lass.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te kornn.                            _______________
                                                                 13 3/4.     1/2.
   Hwaraf kommer på en gårdz anpart,                                     6 7/8.           1/4.
D. Andra åhret upgiordh åker uthi wästra
   giärdet af öhr jordh,                                   5 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,                     4.
E. Samma åhr ett giärde af öhr jordh,            3 1/4.
                                                               ______________
   Hwar af blifwer ena gårdens andehl,           8 1/2.  4.             4 1/4.         2.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till
   hwart 5:te korn.
F. Nårrengen består af hårdhwall, 7 1/2 tunlandh
   á 2 lass, giör 15 lass, kommer på ena gardens1 part                              7 1/2.
G. Een engh till södra gården allena, som består
   af fnugh och bärgegrääs sampt och måsigh
  wall, 16 3/4 tunland á 1 lass,                                                                 16 3/4.

   Humblegårdh 300 stenger till södra gården.
   Godt muhlbeete sampt fånghskough och
   wedebrandh och småt graantimber på
   Wahlsta egor. Åkerens bruk blifwer
   hwart annat åhr i träde.                                                      ________________
                                                                                             11 1/8.      29 5/8.


(Karttext:)
Graan backe.
Linda wall.
Hårdh wall.
Af swart mylla jordh.
Linda.
Af swart mylla jordh.
Öhr jordh.
Linda.
Humble gård.
Swart mylla jordh.
Öhr jordh.
Linda.
Linda.
Wahlsta egor.
Ungh biörke skough.
Aff fnugg och bärge weedh och måsigh wall.
Biörke backa.
Wahlstadh skough och uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.






_____________
1Fel för gården.