S3:98-9(Beskrivning:)
Bärgia 2:ne heehla hemman uthi Askers
häradh och sochen, hwillka ähro förmedlade till
hallfwa hemman, doch lijka stoora i egorne.

A. Byesens huustompter.                                                              Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi Nårra järdet, suartmylla,  8 3/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 5 1/2 tunland á 1 lass,                   5 1/2 lass.
C. Samma åhr ett giärde, suart mylla jordh,        5 7/8.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 1 lass,                   1 3/4.
                                                                    ____________
   Hwar af kommer på 1 hemman,                    14 5/8 tunland.      7 1/4.
D. Upgiord åker uti östra giärdet aff
   swart mylla jordh, 18 tunland, kommer på 1 hemman,               9.
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunland á 2 lass,                    5 1/2.
E. Engen består af hårdh wall, 14 tunland á 1 lass,       14.
                                                                     ____________
   Hwaraf kommer på 1 hemman,                 lass        26 3/4.                    13 3/8.
   Een uthteegh till nårra gården på Wija egor, till                                       9.
                                                                                             ______________
                                                                                                16 1/4.    22 3/8.
   Knapt muhlebete sampt fångeskough och wedebrand
   på allmenningerne. Åkerens frucht-
   barheet kan beräknas till hwart 5:te korn.
   Åkeren blifwer hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Wärstadh egor.
Linde wall.
Odugeligh backa aff eek.
Åker hage.
Ahl skough.
Linde wall.
Swart mylla.
Hårdh wall.
Swart mylla.
Ene backa.
Tompt.
Linda.
Meengasta egor på denne sijdan.
Grundh jordh.
Tompt.
Beetes haga aff fall skough.
Uth mark.
Swart mylla.
Linda.
Öhr jordh.
Tall och ahl skough.
Swart mylla.
Kiöpsta egor.
Lundby egor på denne sijdann.
Lindh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.