S3:100(Beskrivning:)
Kiöpsta i Askers härad och sochn,
består af 6 hemman och een ödes
tompt, af hwillket 1 heehlt frällsse
hemman förmedlat till 3/4 hemman, huilket
frällssehemman tredie parten uthi
ödes tompten äger. Uppå hwillka
hemman icke någet wist öhretaahl
finnes, uthan den åhtskilldnat hem-
manen emillan ähr, finnes uthi
deras husetompter som innehålla.
        Nembligen.
1/2. Östra gården,                  62 alnar.
1/2. Näst östragården,            67.
3/4. Frälssegården förmedlat,  76.
1/2. Alguters gårdh,                70.
1/4. Ryttarens gårdh,              25.
     Ödes tompten,                 15.
1/2. Wästra gården,               56.
                                       _________371 alnar.

A. Byesens husatompter.                                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsede i nårra giärdet höghländigh, be-                   tunland.  lass.
   står af mull och sandblandat jordh,              28 3/4 tunland.
   Hwar af blifwer frällssegården andeehl,                                    5 7/8.
   Ibidem lindewall, 7/8 tunland á 2 lass,                       1 3/4.
   Hwar af kommer frällssegården 1/3 deehl uthi ödes tompten,        1/3.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart 5:te korn.
C. Andra åhrs uthsäde swartmylla jordh,       12 3/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                    4 1/2.
D. Samma åhr ett giärde suart mylla jordh,    18.
   Ibidem lindewall, 7 3/4 tunland á 1 1/2 lass,              11 5/8.
                                                             _________
   Kommer på frällssegårdens andehl, uthi      30 3/4.                  6 1/4.
   Sammaledes ödestomptens andeehl,             1 1/4 tunland.
   Der uthi kommer frällssegården 1/3 deehl till, som giör               5/12.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart 6:te korn.
E. Södra engen består af fnugg och hårdh wall,
   ähr bewuxen medh mycken eek och hassel
   skough, 64 tunland á 1 1/2 lass,                              96.
F. Nårrengen består af hårdh wall, 7 3/4 tunland á 2 lass, 15 1/2.
                                                                         ________
   Frällssegårdens andeehl, uthi desse                       129 3/8.                    26 1/2.
   Sammaledes ödestomptens andeehl belöper
   till, 5 1/4 lass, der uthi participerar
   frällssegården 1/3, som giör                                                                     1 3/4.
   3:ne stycken engehagar på uthmarken som
   höra frällssegården allena till,                                                                 12.
   Godt mulebeete sampt fångeskough och
   wedebrandh och smått graan timber.
   Denne byes åkerbruk åhr hwart annat                                  _____________
   åhr i träde.                                                                            12 7/8.      40 1/4.


(Karttext:)
Bärga egor.
Linda.
Linda.
Mull och sandblandat jordh.
Linda.
Hårdh wall.
Mull och sandhblandat jordh.
Mull och sandblandat jordh.
Ödestompt.
Frelsse gården.
Swart mylla.
Swart mylla jordh.
Swart myllla jordh.
Skruke egor på denne sijdann.
Lindewall.
Linda.
Linda.
Lindewall.
Ahl skough.
Fnugg och hårdh wall.
Odugelig backe.
Eeeke backe.
Höra egor på denna sijdan.
Odugelig backe.
Skough och uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.