S3:102-3(Beskrivning:)
Skateby uthi Askers häradh och sochn,
5 hemman, men allenast 1 heehlt förmedlat
till hallfft. Uppå desse hemman icke något
wist öhretahl finnes wara, uthan den åht-
skilldnat hemmanen emillan ähr, finnes
uthi deras huustompter således. Nembligen.

1/2. Nårra gårdenn,                       94.
1/4. Heidemans gårdh,                   57.
1. Frällsse, förmedlat till 1/2,          90.
1/2. Regementzqwartermestarens,  76.
1/2. Södra gården,                         86.
                                             _________403.

A. Byesenns huusatompter.                                           Åker.  Eng.
B. Eena åhrs uthsäde af swartmylla och sough
   jordh, 23 1/4 tunland, löper på frellssegården,             5 1/5.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,            3 lass.
C. Andra åhrs uthsede af swart mylla
   och såugh jordh, 25 3/4 tunland, hwar aff
   kommer på frellssegårdens anpart,                             5 7/8.
   Ibidem lindewall, 6 3/4 tunland á 2 lass,          13 1/2.
D. Een engh som består af grof starr wall
   96 tunlandh á 4 lass,                                    384.
                                                                  ________
   Hwaraff kommer frellssegården till, uthi        400 1/2 lass,         89 3/8.

   Gådt muhlebeete sampt fångeskough
   och wedebrand och smått graantimber.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te kornn, såsom och
   ligger åkeren hwart annat åhr
   uthi träde.                                                                  ____________
                                                                                     11 3/40  89 3/8
                                          


(Karttext:)
Kiööberga egor.
Grof starr wall.
Groff starr wall.
Wijdie kiärr, dugeligh till att rödias.
Groff starr wall.
Rooleedh.
Linda.
Groff starr wall.
Linda.
Swart mulla och såugh jordh.
Swart mylla och sågh jordh.
Linda.
Små ahl skough.
Swart mylla och såug jordh.
Swart mylla och såugh jordh.
Linde wall.
Segersziöö egor på denne sijdan.
Tahlby egor på denna sijdann.
Ahle skough.
Skough och uthmark.
Huus tompter.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.