S3:105(Beskrivning:)
Tångsätter uthi Askers häradh och sochen,
består af 2:ne hallfwa och 1/4 hemman, uppå hwillka hemman
icke någre wisse öhretahl ähre, uthan deras hufwudh schifften
innehålla således.  Nembligen.

Östra gården, 1/4 hemman,             12.
Wästra gården, 1/2 hemman,           48.
Mellan gården, 1. Men ähr förmedlat
till hallft, hwars andehl her upsettes, 48.
                                             __________108 alnar.

Litra A. Byesenns huusatompter.                                                       Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi södra giärdet af öhr och                              tunnland.  lass.
   sandblandat jordh, 16 tunland, hwar af blifwer millan
   gårdens andeehl,                                                                           7.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 2 lass,                                    2 lass.
C. Upgiordh åker andra åhret uthi nårra giärdet
   af öhr och sandblandat jordh,                                  13 3/4 tunland.
D. Samma åhr een lycka af dito jordemån,                    1 7/8.
                                                                             ________
   Hwar af blifwer mellangårdens andehl, uthi              15 5/8 tunland, 7.
E. Nårr engen består af skarp hårdwall, 12 tunland á 1 lass,  12.
F. Öster engen består af hårdhwall med hassel
   och eeke skough, 10 tunland á 1 lass,                                10.
G. Wästerengen hårdhwall medh små hassell skough
   6 7/8 tunnelandh á 1 lass,                                                    6 7/8.
                                                                                        ______
   Hwar af blifwer millangårdens andel, uthi  lass                   30 7/8.                14.
H. Een engehaga af mycken små hassellskough, till                                           5.

   Humblegårdh till millangården 200 stenger.
   Godt muhlebeete och fångskough sampt wedebrandh och
   smått graantimber. Åkerens fruchtbarheet kan
   beräknas till hwart 4:de korn. Såssom och ligger
   åkeren uthi träde hwart annat åhr.                                              ____________
                                                                                                        14.       19.


(Karttext:)
Sånh engh.
Hårdh wall.
Hassel backe.
Hårdh wall.
Steen backe.
Eekebacke.
Backe.
Odugelig backe.
Öhr och sandblandat jordh.
Öhr och sandblandat jord.
Tompt.
Odugelig backe.
Linda.
Af skarp hårdh wall.
Öhr och sandblandat jordh.
Gran skough.
Öhr och sandblandat jordh.
Ahl skoug.
Een hage till östra och wästra gården.
Askers by egor på denne sijdann.
Små tall skough.
Eeke backe.
Små hasselskough.
Skough och uthmark.
Eeke backe.
Hårdh wall.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.