S4:reg6                     Landtmätarens Christer Rohmans
                     chartor som föllja.

                    Edzbergz härad och sochn.
30.{ Åkerby.                                                                                        3.
30.{ Fröwij.                                                                                         3.
31.{ Härfwesta by.                                                                       1.     3.
     { Wägen.                                                                                          1/2.
                   Wijby härad, Hakqvad sochn.
32.{ Håfdestaby.                                                                                  2.
     { Påfwelstorp.                                                                                    1/2.
                   Wijby sochen.
33. Espe.                                                                                             1.
                   Edzbergz härad och sochen.
34. Gräfstaby.                                                                                  1.    1/2.
                                                                                      ________________
     Copia.
Anno 1694 den 16 november äre effter förestående specification
lefwererade ifrån högloflige konglige cammarcolegio samt wälborne
herr assessorens Strokierks contoir, hijt till mig och konglige landtmaterij1
contoret öfwer den här ofwannemde hemman och byar till no 34.
27 stycken geometriske chartor af landtmätaren Gabriel
Thoring och Christer Rohman förfärdigade med en der
hoos fölljande skattläggnings book. Som här med qvitteras af
                                     Jan Transchiöld.
                                          C. M. Ciöping.____________
1Fel för landtmäterij.