S4:2-3(Beskrivning:)
Nasta uthi Örebro härad och
Ånsta sochn, 2ne hemman, förmedlade till 1 helt crono
rustningz stamb. Nämligen.                                                             Åker.  Engh.
                                                                                                   tunland.  lass.
Littra A.   Hemmanetz huusz tompt.
B. Ena åhrs wtssäde uthi södera giärdet, no 1 som ähr
   leerblandat och stenigh jordh, ähringh huart 5:te korn    7.
   No 2 af spicke leera jordh, till huart 4:de korns ähringh 2 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 lass,                          1 1/2.
C. Samma åhr ett giärde af leerblandat jordh, kan
   beräcknas till wart 6:te korns ähring,                             5 1/2.
                                                                         ____________ 15 1/4.
D. Andera åhrs utssäde uthi wästera giärdet, no 3 som ähr
   af leerblandat jordh,                                                     9 3/4.
   No 4 af spicke leera jordh,                                        10 1/2.
   Ibidem linde wall, 3 3/8 tunland á 1 lass,                           3 3/8.
                                                                         ____________ 20 1/4.
   Åker höet 4 7/8 lass, utföres halfdelen för huart                4 7/8.
   annat åhrs trädde skull,                                                                        2 7/16.
E. Wäster engen af hård wall, 2 1/2 tunland á 2 1/2 lass,                           6 1/4.
F. Öster engen af tufuigh hårdh wall, 15 5/8 tunland á 2 lass,                  31 1/4.
   Een wtengh på Ånsta by engh, af tufuigh hårdh wall
   8 3/4 tunlandh á 1 lass,                                                                         8 3/4.
   En wtängh tegh på Sörby kiären wthi Mössiö sochn, till                        6.
                                                                               _____________________
                                                                                                35 1/2.  54 11/16.
   Een betes haga af tufuigh och skarp mark.

   Wijdare detta hemmanss lägenheeter finnes här till
   godt mulbete, sampt fångeskough och wedebrandh, men
   icke ifrån en grandzade1 hemman afrössader. Åker
   bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Ånsta egor.
Oduglig backe.
Leerblandat jordh.
Tåmpt.
Bake.
Ene baka.
Hård wall.
Leerblandat jordh.
Lind.
Lindh.
Leerblandat och stenigh jordh.
Lindh.
Spicke leera jordh.
Oduglig.
Bijsta egor på denna sijdan.
Linde wall.
Spicke leera.
Tufuegh och wall.
Lindh.
Spicke leera.
Ene baka.
Ånsta egor på denna sijdan.
Eenn skough.
Små tall skough.
Skough och utmark på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för grändzade