S4:6-7(Beskrivning:)
Ulfztorp uthi Askerz härad och sochn,
1 helt crono, förmedlat till 1/2 hemman augment.
                                                                                            Åker.  Engh.
Littra A.  Hemmanetz huusz tompt.                                    tunland.  lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi östra giärdet af flåt
   sandz jordh, kan beräknat wara till 3:de korns ähringh,     4 5/8.
   Ibidem linde wall, 3 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,            5.
C. Andrera åhrs wtssäde uthi wästera giärdet af
   flåt sandz jordh, ähringh till huart 3:de korn,                      4 1/2.
   Ibidem linde wall 2 tunlandh á 2 lass,                      4.
                                                                        ________
                                                                                9.
   Åkerhööet 9 lass  wtföres halfdelen för huart
   annat åhrs trädde skull,                                                                4 1/2.
D. Engen som består af hårdhwall 10 1/2 tunlandh
   á 2 lass,                                                                                     21.
E. Een liten engh afstängdt ifrån giärdet af hårdh
   wall, 2 tunlandh á 2 lass,                                                              4.
F. Een bettes haga medh små biörke skough bewxen.   _______________
                                                                                           9 1/8.  29 1/2.
Wijdare detta hemans lagenheeter1, finnes
här till godt mulbete sampt fånge skough
och wedebrandh, huilken skough består merendehlz
af måsse och sanch mark, medh något gran timber.
Den rågangh2 som kringh wärfwer des wtmark, ähr
medh littra G bemärt. Åker bruket ähr wart
annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Een wete wijdh landzwägen.
Boo-torpz egor.
Moo mark med tall sampt någon timber skough.
3:ne stenar upå en jordfast sten i Suänstorp engh.
Swänsstorpz engh.
Een stor sten i måssen.
Lågetorpz egor på denna sijdan.
Måsse.
Oduglig.
Lindh.
Flåt.
Boda egor.
Biörke skough.
Lindh wall.
Flått jordh.
Sandh.
Sand jordh.
Hårdh wall.
Oduglig.
Fijn-torpz egor på denna sijdan.
Lindh.
Hård wall.
Biörke skough.
Måsze med små tall skough.
Himmersz egor på denna sijdan.
Bake.
Amptemuns bäck.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                    Reviderat.__________________
1Fel för lägenheeter.
2Fel för rågångh.