S4:14-5b(Beskrivning:)
Ilfuanboda uthi Skyllersta härad och sochn
2:ne hella crono hemman, men förmedlade till 1 1/2 augumentz hemman
af licka storleck, ähr finandes en wtfiähl kallas Niussebo till bemälte
heman, som ähr widh pass 1/4 mijhl der ifrån belägit.

Littra A.         Hemmanes huusz tompter.                                            Åker. Engh.
                                                                                                       tunland. lass.
B. Ena åhrs wthsäde uthi nåra giärdet af
   spicke leera jordh, ähringh till huart 4:de korn,          10.
   Ibidem linde wall, 2 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                        4 5/16.
C. Samma åhr ett giärde af leerblandat jordh,
   kan beräcknas till huart 6:te korn,                              6.
                                                                     _________
                                                                                 16.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                        8.
D. Andra åhrs wthssäde uthi öster giärdet af öhr
   jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,       3 7/8.
E. Samma åhr ett giärde af leerblandat jordh,                6 3/8.
   Ibidem linde wall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                              7 1/2.
                                                                             _____________
   Huar af ähr ett hemmans andehl                              10 1/4. 11 13/16.   5 1/8.
   Åker höö 11 13/16 lass wthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs trädde skull,                                               5 29/32,
F. Ett ängestycke no 1 af hårdh wall, 2 1/8 tunland á 1 1/2 lass, 3 1/16
   Noch 10 stycken enge tegar hop medh
   Föckle kiär betecknade medh litter P, bestå
   af små star wall 11 5/8 tunland á 3 lass,                               34 7/8.
G. Öster engen af små star wall, 5 7/8 tunland á 2 lass,           11 1/4.
                                                                               ____________
                                                                                            55 23/32.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                                27 12/16.
H. Een bettes haga Wena benändh1, af stenig
   mark och gran skough.
J. Noch een bettes haga medh ahl skough.
K. Den rågångh som kringhwärfwer hemanetz
   wthmark, består af gran skough och stenig mark.
L. Niussebo är een wrfiähl till bemälte heman.
M. Huarest ähr wprögde hagar till nara2 gården
   af hårdh wall, 5 5/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                        8 7/16.
N. Dito till södera gården af hårdh wall, 5 5/8 tunland              ________________
   á 1 1/2 lass, ähr 8 7/16 lass,                                                              13 1/8. 36 1/8.
O. Den wthmark som ähr här till bestar3 af
   ungh gran och timber skough.
   Wijdare desse hemans lägenheter finnes här
   till godt muhlebete sampt fångeskough och
   wedebrandh, samaledes <             >.

_______________
1Fel för benämdh.
2Fel för norra.
3Fel för består.