S4:18-9b(Beskrivning vänstra sidan:)
Anstorp uti Skyllersta härad och
Swineuadz sochn, 1 3/8 crono hemman, men dett hella för-
medlat till halfft augument, som bestå af licka storleck
wthi åker och engh.  Nämbligen.

Littra A.   Hemmanens huusz tompter.                                                Åker.  Engh.
                                                                                                      tunland.  lass.
B. Eena åhrs wtssäde uthi södera giärdet, af flåt
   sandz jordh, som beräknas ähr till 4:de korns ähring 7 3/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 2 lass,                                  2.
   Hwar af ähr ett hemans andehl,                                                    3 11/16.
C. Andera åhrs wtssäde af samma jordh
   måhn, 6 1/2 tunlandh, tillkomer ett heman,                3 1/4.}
D. Samma åhr een lijka till detta heman af                           }           4 7/8.
   flått sandz jordh,                                                     1 3/8.}
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,                                                    1 1/2.
E. Dahl engen no 1, ähr af hård wall, 3 3/8
   tunland á 2 lass,                                                               6 3/4.
   No 2 af små star wall, 4 3/8 tunlandh
   á 2 lass,                                                                           8 3/4.
F. Een ängh af hårdh wall, 2 tunland á 1 lass,                      2.
G. Siö engen af hårdh wall, 3/4 tunland á 2 lass,                   1 1/2.
                                                                           _____________
                                                                                          21.
   Hwar af ähr ett hemans andehl,                                                                10 1/2.
H. Een engh till samma gårdh af hård
   wall 7 1/2 tunland á 1 lass,                                                                         7 1/2.
   Humblegårdh 100 stänger.                                                     ______________
                                                                                                     8 9/16.   19 1/2.
   Wijdare desse hemmans lägenheter, finnes
   här till muhlbete sampt fångeskough
   och wedebrandh. Den rågångh som kringh
   wärfwer des egor, som liter J wthwissar.
   Åkeren ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext vänster sida:)
Diursla egor.
Een sten rössa.
Oduglig.
Gran skough och steningh mark.
Lind.
Flåt sand.
Lind.
Fall af stenigh mark.
Flat sand.
Flat sand.
Hård wall.
Flåt sandh jord.
Lind.
Jonh torp egor.
Väster gården.
Haga.
Fall.
Diursla egor på denna sijdan.
Motala.
Mörsiö engh.
Åhl siön.
Gran skough och stenigh mark.
Grind.
Ett rössie wpå ett bärgh.
Törsefals skough.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

 Reviderat.


(Beskriving högra sidan:)
Walby uthi Skyllersta härad och Ekeby
sochn, 2:e crono hemman men förmedlade till halfwa,
hwilka ähre indelte wunder cavaleriet, dett ena till augument
och det öfriga cornaten på fördehl, bestå af licka storleck wthi egorna.

Littra A.      Byszens huusz tompter.                                                        Åker. Engh.
                                                                                                           tunland. lass.
B. Ena åhrs wtssäde wthi södra giärdet, no1 af spicke
   leera jordh, kan beräknas till wart 5:te korn ähringh,         5 7/8.
   No 2 nyligen wpkiörd linda till åker, af samma jord
   som ännu icke till sitt rätta bruk komet, ähring 4:de korn, 2 7/8.
   No 3 af leer jordh, beräknaat ähr till 6:te korns ähringh,  12 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                             2 1/4.
                                                                           _____________
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                   21 5/8.         10 13/16.
C. Andera åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, no 4
   af spicke leera jordh,                                                       5.
   No 5 af leer jordh,                                                         15.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunland á 1 lass,                                2 1/4.
                                                                            __________
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                   20.             10.
   Åker höet 4 1/2 lass wtföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                  2 1/4.
D. Wäster engen består af hårdh wall, 18 7/8 tunland
   á 2 lass,                                                                             37 3/4.
                                                                                        _______
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                        40.                    20.
                                                                                                  _____________
E. Een litten betes haga till byen.                                                      20 13/16.  20.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes
   här till, knaft muhlbete, ingen fångeskough
   till wedebrandh eller gårde fångh. Åkeren ähr
   huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Frosta eg-or.
Lind.
En baka.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Odugliga bakar.
Leer jord.
Torsta egor.
Spicke leera jordh.
Lindh.
Torsta egor.
Huusz tomper.
Bake stugu.


(Skalan:)
Schala wlnarum.

Reviderat.