S4:22-3(Beskrivning:)
Samsala uthi Kumbla härad och
Halsbergz sochn, 1 frälse 2:e helle skatte augment sampt
2:e halfwe crone hemman skattewrak, förmedlade i jorde-
bookz räntan, iindett, det ena trumpetaren på häst och
det andera augument till no 124. Huar af frälsse
hemmanet äger een trediedehl wthi åker och engh, de
öfrige bestå af licka storleck, finnes och ett afhijst
torp benämd Råå, till 3:ne hemanen. Nämbligen.

Littra A. Bysens huusztompter.                                                    Åker. Engh.
                                                                                                  tunlad. lass.
B. Eena åhrs wthssäde uti 2:e giärden af leer
   jordh, kan beräcknas till huart 6:e korn,                40 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 2 lass,                               2.
C. Samma åhr ett giärde af biörke lera
   jordh, ähringh till huart 5:te korn,                          12.
   Ibidem linde wall, 2 3/8 tunland á 2 lass,                          4 3/4.
                                                                       __________
                                                                              52 7/8.
   Huar af till kommer ett halftt
   crono hemmans andehl,                                                           5 7/8.
D. Andera åhrs wthssäde uthi 2:e giärden
   af lerr jordh, ähringen ähr 6:e korn,                      47 1/8.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunland a 2 lass,                        12 1/2.
E. Samma åhr medh een åker lijkia af
   biörke leera, ähringen ähr 5:te korn,                       5 3/8.
                                                                  ____________
                                                                              52 1/2.
   Huar af till kommer ett halftt
   crono hemmans andehl,                                                           5 13/16.
   Åker höö 19 1/4 lass, wtföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                       9 5/8.
F. Engen består af små star och dije
   wall 51 1/2 tunland á 3 lass,                                        154 1/2.
   No 1 af hård wall 11 1/4 tunland á 2 lass,                      22 1/2.
G. Södr engen af hårdh wall, 22 1/2 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                  33 3/4.
H. Een engh ifrån giärdet afstängdt, hårdh
   wall, 8 1/4 tunland á 2 lass,                                          16 1/2.
                                                                       _____________
                                                                                   236 7/8.
   Huar af till kommer ett halft
   crono hemmans andehl,                                                                   52 2/16.

J. Råås hemmanetz egor som
   af hijst ähr, brukas samma åhr
   som littre D, består af öhr jordh,
   4 tunland kan beräknas till 4:de korns ähringh
   huar af till kommer halftt crono heman,                                    1 5/161/3.
K. Råås engen af fungg wall, 10 1/2 tunland á
   á 1 lass, ähr 10 1/2 lass, huar af till
   kommer ett halftt crono hemman,                                                      3 1/2.
                                                                                      ________________
                                                                                               13.     56 1/16.
L. En kalfwe haga till byen.
M. 2:ne små betes hagar till crono hemmanen.

   Humble stänger till huar crono
   gårdh 90 stänger.

   Wijdare desse hemmans lägenheter finnes här
   till godt muhlbet, fångeskough och wedebran, af
   tall, gran någon biörkskough, sampt stenigh
   ahr1 oländigh mark, den rågångh som kringh
   wärfwer dess wtmark, ähr medh litter N bemärt.
   Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Bäckz egor på denna sijdan.
Biörke leera jordh.
Hårdh wall.
Biörke leera.
Hård wall.
Linde wall.
Nårby engh.
Hårdh wall.
Baka.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lind.
Leer jordh.
Små star och dije wall.
Leer jordh.
Leer jordh.
Skall baka.
Lindh.
Leer jordh.
Oduglig baka.
Oduglig steen baka.
Hagar.
Gran.
Lindh.
5 stena rösse.
Falla, 1/2 crono.
Gran baka.
Oduglig.
Lijcka, 1/4 frälsse.
Oduglig.
Fnugh wall.
Frälsse gardens2.
Oduglig.
Knecht stugu.
Lijcka egor.
Moo mark med tall och gran skough.
Skualte quarn.
Oländigh bärgh och stenigh mark.
Hågesta måssen.
Falla skough och utt mark på denna sijdan.
Bäckz skough och utt mark på denna sijdan.
Spånga måsse.
Örmohultz rössa.
Almäningen på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                       Reviderat.


________________
1Fel för ähr??
2Fel för gårdens.