S4:26-7(Beskrivning sid 26:)
Rösätter uthi Kumbla härad
och Halsbergz sochn, 1/4 crono hemman men förmedlat till 1/8,
indelt herr leutnanten på häst.

Litter A.   Hemmanetz huustompt.                                          Åker. Engh.
                                                                                          tunland. lass.
B. Åhrligit wtsäde af högländigh öhr och
   stenigh jordh, kan beräcknas till 3:de korns ähring,           2 3/8.
C. Een litten engh af små star wall, 1 3/4
   tunlandh á 2 lass,                                                                            3 1/2.
D. Engen af röö dije wall, 16 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                       24 3/4.
E. Een litten bettes haga.                                                 _______________
                                                                                          2 3/8.     28 1/4.
   Wijdare dess lägenhetter, ähr här till
   huarken mulbete, fångeskough eller wedebrandh,
   wtan åtniuter medh näst omliggiande hemman.
   Dess åkerbruk häfdass hwart åhr.


(Karttext sid 26:)
Wlf-sätters egor.
Tompta egor.
Sånna egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                Reviderat.


(Beskrivning sid 27:)
Öster Tompta uthi Kumbla härad
och Halsbärgz sochen, 1/4 crono hemman förmedlat på jordebokz
räntan, andera trumpetaren på fördehl: af giärdat på Åhlsta egor.

Litter A.   Hemmanetz huustompt.                                                       Åker. Engh.
                                                                                                     tunlandh. lass.
B. Ena åhrs wtsäde uthi 2:ne giärden, no 1 af öhr jordh,
   kan beräknas till hwart 4:de korns ähringh,                     2 1/2.
   No 2 af sandh jordh, kan beräknas till 3:de korns ähring, 1.           3 1/2.
   Ibidem linde wall, 4 tunlandh á 1 lass,                                    4.
G. Andera åhrs wtsäde wthi södera giärdet af öhr jordh,                  2 1/2.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 lass,                                  3/4.
                                                                                          ______
                                                                                              4 3/4.
   Åkerhööet 4 3/4 lass, wtföres halfdelen för trädet skull,                               2 3/8.
D. Engen som består af fnugg och hårdh wall sampt medh
   wngh biörk och hassleskough bewuxen 12 tunland á 1 lass,                      12.
E. Een litten betes haga af engen ifrån stängdt.                             ______________
                                                                                                        6.       14 3/4.
         Humblegårdh 100 stänger.

   Wijdare dess lägenheter fines här till mulbete, sampt
   fånge skough och wede brandh medh Åhlesta by. Åker
   bruket ähr hwart anna åhr i träde.


(Karttext sid 27:)
Åhlesta egor.
Lindh wall.
Såug jord.
Öhr jordh.
Öhr jordh.
Lind.
Öhr jordh.
Öfwersta egor.
Fnugh wall sampt små biörk och hasselskough.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                         Reviderat.