S4:30-1(Beskrivning:)
Södera Åby uthi Kumbla härad och sochn
1 skatte och 2:ne crono hemman, huar af dett eena crono hemmanet för-
medlat i jordebokz räntan och the 2:ne förmedlade i alt till 3/4 dehlar huaret thera,
wppå huilken by icke något sächert öhrtahl ähr, wtan den åthskildnadt hemanen
emellan finnes wthi byssens huustompter som således befundet ähr. Nämbligen.

Wästera gården 1 helt crono augument no 99, förmedlat till 3/4 hemman,                    123.
Mellan gården crono fälssiären under caualerij på häst, förmedlat i jordebokz räntan,  159.
Öster gården 1 helt skatte förmedlat till 3/4 augument, till no 95,                                  123.
                                                                                                               ______________
                                                                                                                          405 ahlnar.

Littta A.   Bysens huusz tompter.                                                                                                  Åker. Engh.
                                                                                                                                                tunland. lass.
   No 1 wästera gården crono, no 2 öster gården skatte ähre af licka storlek.
B. Ena åhrs wtssäde uthi Bäke giärdet no 3 af flåt sandz jordh, ähringh till huart 4:de korn, 10 1/2.
   No 4 af leerblandat jordh, kan beräknas till huart 6:te korns ähringh,                                 7 1/4.
C. Samma åhr ett giärde, no 5 af flåt sandzjordh, ähringh huart 4:de korn,                            9.
   No 6 af leerblandat jordh, kan beräknas till huart 6:te korn,                                              9 1/4.
                                                                                                                        _____________
                                                                                                                                        35 7/8.
   Huar af blifwer ett hemans andehl af den östera eller wästera gården
   eftter dhe ähre af licka stoorlek till öhretahlet,                                                                             10 1/2.
D. Andera åhrs wtssäde uthi wästera giärdet af leer jordh, ähringh till huart 6:t korn,          14 1/2.
E. Samma åhr eett giärde af leer jordh,                                                                             15 7/8.
                                                                                                                        _____________
                                                                                                                                       30 3/8.
   Huar af blifwer öster eller wäster gårdarnas andehl,                                                                      9 1/4.
                                                                                                                        _________________________
                                                                                                                          Transporteras,    19 3/4.


                                                                                                                          Transporten,       19 3/4.
Litter F. Öster engen af hårdh wall, 28 tunland á 2 lass,                                                   56.
G. Weena af små star wall, 9 1/4 tunland á 2 lass,                                                            18 1/2.
                                                                                                                           ____________
                                                                                                                                      74 1/2.
   Huar af blifwer öster eller wäster gårdens andehl,                                                                                  22 7/16.
H. En enge haga till östera och wästera gården af hårdh
   wall 6 1/4 tunland, huar af ähr ett hemmans andehl.
   3 1/8 tunland á 1 lass,                                                                                                                              3 1/8.
J. 2:ne bettes hagar till hella byen medh små tall skough.
                                                                                                                                    ____________________
                                                                                                                                                       19 3/4. 25 9/16.


Humble stänger till Östre gården 400 stänger
Dito til Wästera gården 300 stänger

No 7 Mellan gården
Litter B.  Ena åhrs wtssäde uthj Bäcke gärdet No 3 af flått sandh jord                             10 ½
No 4 af leerblandat jordh                                                                                                7 1/4
G. Samma åhr ett giärde No 5 af flått sandh jordh                                                            9
No 6 af leerblandat jordh                                                                                                9 1/8

                                                                                                                                                                            _____________
                                                                                                                                                                                   35 7/8
Huar af ähr Mellan gårdenss andehl                                                                                                14 1/16
D Andera åhrss wtssäde uthj wästera giärdet af leer jordh                                               14 ½.
E. Samma åhr eett giärde af leer jordh                                                                             15 7/8 
                                                                                                                                ____________
                                                                                                                                     30 3/8
Huar af ähr Mellan gårdens andehl                                                                                                  11 7/8
F. Öster engen af hårdh wall
28 tunland á 2 lass                                                            56
G. Denna af små star wall 9 1/4 tunland á 2 lass                                                              18 ½
Huar af ähr mellans gårdens andel                                                                                                   29 5/8
K. Een litten enge haga af hård wall3 3/8 tunland á 1 lass                                                                  3 3/7
J. 2:ne bettes hagar till hella byen medh små tall skough


Humblegård 100 stänger.                                                                                          


   Wijdare denna byess lägenheeter finnes här till medelmåtit
   mulbete sampt fånge skough och wede brandh. Den rågångh som
   kringh wärfwer byssens wtmark ähr medh litter L bemärt,
   ähr till achtandess  på söder sidan emellan Bijrsta torp
   och föregande Åby ähr ingen wijst skildnadt dem emellan.
   Åkeren ähr huart annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Siähl sten.
Nåra Råby skough och wtt mark.
Skualte quarn.
Når Åby åker och engh.
Når Åby.
Wngh gran skough.
Flått sandz jord.
Leer blandat jordh.
Hårdh wall.
Giärsiö egor.
Små star wall.
Flåt sandz jordh.
Leer jordh.
Byrsta åker giärden.
Juhlesta engh.
Små een och gran skough.
Weena kiäret.
Dråppare grinen.
Juhlesta hagar.
Kråke udden.
Juhlesta egor på denna sijdan.
Byrsta torpz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                     Reviderat.