S4:34-5a(Beskrivning:)
Brånsta uthi Kumbla härad och
sochn, 2:e crono hemma, hwar af 1 crono
ähr rust stamb no 89, förmedlat i jordebokz räntan och dett
öfriga crono hemanet augument till samma stamb wppå huilken
by icke något sächert öhrtahl ähr, wtan den åtskildnadt som
derass huustompter innehålla. Nämbligen.

Nåra gården, eett heelt frälsse,                              110.
Näst nåra gården, eett helt frälsse,                         104.
1 helt crono stamb, förmedlat i jordebokz räntan,    83.
1 helt crono södera gården augument,                     60.
                                                                 ___________
                                                                            357 ahlnar.

Litter A.  Bysens huustompter.                                                       Åker. Engh.
                                                                                                       tunland. lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, no 1 af leer
   blandat jordh, kan beräcknas till huart 7 korn,         43 3/8.
   No 2 af såugh jordh, ähringh till huart 5:te korn,        7 1/4.
                                                                      __________
                                                                                50 5/8.
   Huar af ähr rust stambens andehl,                                                  11 7/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi södera giärdet, no 3 af
   leerblandat jordh,                                                   25 3/4.
   No 4 af såugh jordh,                                              10.
   Ibidem linde wall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                               7 1/2.
                                                                       _________
                                                                                35 3/4.
   Huar af ähr rust stamens andehl,                                                     9.        1 1/2 +.
D. Wäster engen, no 5 af hårdh wall, 43 1/2 tunland á 2 lass, 87.
   No 6 af grof star wall, 26 3/4 tunland á 2 1/2 lass,               66 7/8.
   No 7 ibidem af små star wall, 22 tunland á 2 lass,              44.
                                                                                  __________
                                                                                         205 3/8.
   Huar af ähr rust stamens andehl,                                                              47 1/16.
                                                                                                   _____________
                                                                                                      20 7/8. 47 1/16.
E. 3:e små betes hagar till samma rust stamb.

   Wijdare denna byss lägenheeter finnes här till godt
   mulbete, sampt fånge skough och wedebrandh, steslichest
   timber af gran och tall. Ähr och tuänne hella frälsse
   hemman, benämbd Öster och Wäster Sättera som anlita
   dees wtmark, den rågångh som kringh wärfwer
   des skough ärh betecknadt medh litter F. Åker bruket
   ähr huart annat åhr i trädde.


(Karttext över beskrivning:)
Öster Sättera, 1 frälsse.
Koo engz engh.
Ekeby engh.
5 stenna rösse.
Dyninge bärgz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                       Reviderat.