S4:38-9(Beskrivning:)
Öhresta uthi Kumbla härad och sochn,
3:e halfue skatte och 1/2 frälse hemman af lika storleek, hwar
af 1/2 skatte hemman indelt leutnanten på häst, förmedlat i jordebokz
räntan medh een öde quarn. Nämbligen.

Litter A.  Bysens huusz tompter.                                                           Åker. Engh.
                                                                                                       tunlandh. lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi södera giärdet, no 1 af leer jordh,
   kan beräknas till huart 6:t korns ähringh,                      22 1/8.
   No 2 ibidem af högländigh röö leerblandat jordh,
   ähringh till huart 5:t korn,                                             14.
                                                                           __________
                                                                                     36 1/8.
   Huar af ähr det förmedlade hemmanetz andehl,                                9 1/32.
C. Andera åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, af leer jordh,  25 7/8.
D. Samma åhr ett giärde, kallass huustompterna, af leer jordh,
   kan beräcknas till huart 6:t korns ähringh,                    12.
                                                                       ____________
                                                                                    37 7/8.
   Hwar af ähr deta förmedlade hemmans andehl,                                9 15/32.
                                                                                                   _____________
                                                      Transporteras.                           18 1/2.

                                                                                                           Åker. Engh.
                                                                                                        tunland. lass.
                                                                             Transporteras,       18 1/2.
E. Wäster engen, no 3 af hårdh wall, 23 7/8
   tunlandh á 2 lass,                                                                   47 3/4.
   No 4 af tufuigh hårdh wall, 8 1/4 tunland á 1 1/2 lass,               12 3/8.
F. En skoghz engh af små star wall, 18 1/2 tunland á 1 1/2 lass,   27 3/4.
                                                                                  ____________
                                                                                                87 7/8.
   Huar af ähr dett förmedlade hemans andehl,                                                21 15/16.   31/32.
                                                                                                   _______________
                                                                                                         18 1/2.  21 15/16.
   Wijdare denna byess lägenheter finnes här till
   godt mulbete, sampt fånge skough och wedebrandh.
   Den rågångh som kringh wärfwer hemmanens skough
   och wtmark ähr betecknadt medh litter G. Till
   samma hemman ähr och en kalkungh. Åker
   bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
5 stena rösse i Kappetorpz giärde.
Sån-ner-sta skougz egor på den-na sij-dan.
Tufiugh hardh1 wall.
Bok oduglig.
5 stena rösse wedh Kiölingz kiäret.
Kiällare halssen.
Gubberås kiäret.
Gubberåss sten.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Kalk ungh.
Små star wall.
Engh till södera gården.
Kumbla by egor.
Elfwesta egor.
Leer jordh.
Höghländigh röö leerblandad jordh.
Leer jordh.
Wngh gran skough.
Wngh gran och tall skough.
Biörka egor.
Kalk ugnar
Fall.
Hagar.
Elfwesta skougz egor på denna sijdan.
Fall.
Wäster Hultz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                   Reviderat.


___________________
1Fel för hårdh.