S4:42-3(Beskrivning:)
Blacksta uthi Kumbla härad och sochn,
2:e crono och 1 skatte hemman, hwar af 1 crono förmedlat till 3/4 augument
no 98, huilka beestå af licka storleck, Nämbligen.

Littra A.  Bysens huusz tompter.                                                                                    Åker. Engh.
                                                                                                                                  tunland. lass.
B. Eena åhrs wtssäde uthi södera giärdet, no 1 af leerjordh kan berä-
   knas till huart 6:te korns ähringh,                                                         14 1/2.
   No 2 af flåt leera jordh, kan beräknas till huart 5:t korn ähringh,            7 1/4.
   No 3 nyss wpkiördh, hafwer jordh af flåt leera, ähringh till 4:de korn,    3 1/2.
C. Samma åhr eett littet giärde af leer jordh, ähringh till 6:t korn,               8 1/8.
                                                                                                       _________
                                                                                                             33 3/8.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                                                      11 1/8.
D. Andera åhrs wtssäde uthi wästera giärdet, no 4 af leer jordh,             15 1/2.
   No 5 af spicke leera jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähringh,  8 1/8.  
   Ibidem linde wall, 2 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                 4 5/16.
   Samma åhr ett giärde, no 6 af  leer jordh,                                             8 1/2.
   No 7 af höghländigh sandhblandat jord, ähringh till huart 4:de korn,       3 1/2.
   No 8 af flått leera jordh, kan beräcknas till huart 5:t korns ähringh,        5 1/8.
                                                                                                   __________
                                                                                                            43 3/4.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                                                      14 9/16.
F. Öster engen, no 9 af tufuigh hårdhwall, 9 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                  14 3/16.
   No 10 af hårdh wall, 17 3/4 tunlandh á 2 lass,                                               35 1/2.
G. Noch een eengh, no 11 af tufuigh hårdh wall, 5 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,        8 5/8.
   No 12 dito af hårdh wall, 8 tunland á 2 lass,                                                16.
H. Eeen liten engh af giärdet inhägnadt, hårdhwall 7 1/2 tunland á 1 1/2 lass,      11 1/4.
                                                                                                           ___________
                                                                                                                      90 1/4.              
   Hwar af ähr crono hemanetz andehl,                                                                                      30 1/12.
J. 2:e små betes hagar till byen.
                                                                                                                              ____________
                                                                                                                                 25 11/16.  30 1/12.
   Wijdare denna byes lägenhetter, finnes här till knapt mulbete,
   ingen fångeskough eller wedebrandh. Den wpwiste rågangh1 som kringh
   wärfwer denna byes wtmark ähr medh litter K bemärt, män på wäster
   sijddan angräntssar Wija, som pretenderar at litter L som ähr ett gambalt
   dijke giör skildnadt emellan byarne.  Granby på söder sijdan
   påstar2 att denna linia skall skildnadt wara emellan des by
   som medh litter M ähr betecknadt. Åker bruket ähr huart
   annat åhr i trädde.


(Karttext:)
5 steena rösse.
Kumbla by egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Kårsta rösse.
Spicke leera.
Hårdh wall.
Hårdh wall.
Tufuigh hardh3 wall.
Leer jordh.
Oduglig bake.
Små gran och een skough.
Ett rösse af fyra stenar.
Tåmpt.
Leer jordh.
Högländig sandblandat jordh.
Hårdh wall.
Tufuigh hårdh wall.
Leer jordh.
Flåt leera.
Oduglig måsse.
Flått lera.
Granby wtwijssar detta att wara rösse, doch icke wunder skohlatt.
Granby egor.
Söder Wija skougz egor.
Blaksta quarn.
Granby.
Joszberia egor på denna sijdan.
5 steena rösse.
Biörka skough.
Skuhle bäken.
Rössawij skough.
Granby egor.
Sånna egor.
Weesta egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


__________________
1Fel för rågångh.
2Fel för påstår.
3Fel för hårdh.