S4:45b(Beskrivning:)
Hagaby uthi Kumbla härad och
sochn, 1 skatte och 1 crono, men crono hemmanet förmedlat
1 jordebokz räntan, augument till no 106 huilka bestå
af licka storleek uthi egorna.

Litter A.  Bysens huusz tompter.                                                                   Åker. Engh.
                                                                                                                tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi söder giärdet, no 1 af leer
   jordh kan beräcknas till huart 6:t korns ähring,                   2 5/8.
   No 2 af spicke leera jordh, ähring till huart 5:t korn,           4.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 1/2 lass,                                      1 1/2.
C. Samma åhr eett giärde, no 3 af leerjordh,                         5 1/2.
   No 4 af spicke lera jordh, ähringh till huart 5:t korn,           5 7/8.
                                                                                  ________
                                                                                          18.
   Huar af ähr crono hemmanet andehl,                                                         9.
D. Andera åhrs uthssäde uthi nåra giärdet, no 5 af leer jord, 15 3/4.
   No 6 af såugh jordh, kan beräknas huart 4:e korn,              2 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 1/2 lass,                                      1 1/2.
                                                                                ______________
                                                                                         18 1/2.  3.
   Huar af ähr crono hemmanetz andehl,                                                      9 1/4.
   Åker höet 3 lass utföres halfdelen för huart
   annat åhrs trädde skull, halfdelen till crono hemman.
E. Engen som består af små star wall, 26
   tunlandh 2 lass, ähr 52 lass, wtföres halfdellen
   för crono hemmanet,                                                                                         26.
                                                                                                         ______________
                                                                                                               18 1/4.  26 3/4.
F. Een betes haga af tall skough och sanch mark.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här
   till huarken skough eller wedebrandh, wtan dhe hafua
   effter låtit een engh i wederlagh till Hörsta by
   för mulbete sampt fångeskough och wedebrandh.
   Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Ballersta1 engh.
Små star wall.
Hörsta egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Tåmpt.
Leer jordh.
Spicke lera.
Spicke leera.
En baka.
Små tall skough.
Hörsta egor.
Tall skough.
Ekeby egor på denna sijdan.
Sijchelsta engh.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


____________
1Fel för Wallersta??