S4:46-7(Beskrivning:)
Elfwesta uthi Kumbla härad och sochn, 1/2 skatte
frälse och 1/2 frälse, sampt 1 helt crono förmedlat till 1/2 hemman augumment no 102.
Wppå huilken by icke något wijst öhrtahl ähr wtan den åtskildnadt hemmanen emellan
finnes wthi byssens huustompter som föllier.  Nämbligen.
   Södera gården, crono förmedlat till 1/2 augument,   133.
   Mellan gården, frälsse 1/2,                                      109.
   Nåra gården, 1/2 skatte frälsse,                              138.
                                                                    ____________
                                                                                380 ahlnar.

Litter A.  Bysens huusz tompter.                                                                                        Åker.
                                                                                                                                     tunland.
B. Ena åhrs wtssäde uthi södera giärdet, no 1 af leer jordh, ähringh 6:t korn, 27.
   No 2 af spicke leera jordh, kan beräknas till huart 5:t korn,                         7 1/16.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                        2 1/4.
                                                                                                       ___________
                                                                                                                  34 1/16.
   Huar af ähr det förmedlade crono hemmans andehl,                                                       11 7/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, no 3 af leer jord jordh,                10 1/2.
   No 4 af öhr jordh, kän beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                   7 1/4.
   No 5 af spicke leera jordh, ähringen ähr till 5:t korn,                                  7 3/8.
   Ibidem linde wall, 2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                            3.
D. Samma åhr een liten åker lyckia af öhr jordh,                                           1 1/4.
                                                                                                      ______________
                                                                                                                 26 3/8.  5 1/4.
   Huar af ähr dett för medlade crono hemans andehl,                                                         9.
   Åker hööet 5 1/4 lass wtföres halfdelen för huart annat åhrs träde,                        2 5/8.
E. Engen som består af tufuigh och hård wall, 19 3/4 tunland á 2 lass,                    39 1/2.
F. Een liten engh wedh byen af hård wall 5/8 tunland á 1 1/2,                                     15/16.
                                                                                            __________________________
                                                                                                                           43 1/16. 20 7/8.

                                                                                                                              Åker. Engh.
                                                                                                                          tunland. lass.
                                                                      Transporteras,                  43 1/16.  20 7/8.
G. Nyrögningen wthi skougen af måsse wall, 4 1/2 tunland á 1 lass,            4 1/2.
                                                                                                     __________
                                                                                                              47 9/16.
   Hwar af ähr dett förmedlade crono hemans andehl,                                                        16 3/4.
H. 2:e små gräss hagar till crono gården af måsse wall, 4 tunland á 1 1/2 lass,                       6.
J. 2:e små bettes hagar till samma hemman.
                                                                                                                       ______________
                                                                                                                           20 7/8.   22 3/4.
   Humble gårdh 200 stänger.

   Wijdare denna byes lägenheeter finnes här till godt mulbet,
   fångh och wedebrandh sampt någon timber skough af gran och tall.
   Den rågangh som kringhwärfwer dess wtmark, ähr medh
   litter K betecknadt, finnes en kalkungh till crono hemanet
   medh een pipa, åker bruket ähr huart anat åhr i trädde.


(Karttext:)
Måsse wall.
Trätt fall.
Gran skough.
Fall.
Når gårdz haga.
Måsse wall.
Mellan gårdens haga.
Örsta egor på den-na sijdan.
Spicke lera.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Når gård haga.
Mellan gårdens.
Mellan gårdz.
Timber af gran och tall skough.
Wngh gran och tall skough.
Kiär af sanch mark medh gran skough.
Måszeby egor på denna sijdan.
Kumblaby egor.
Spicke leera.
Huustompter.
Leer jord.
En bake.
Fall.
Fall.
Hällebråtz engh.
Joszbäria egor sampt skough och wtt mark på denna sijdan.
5 stena rösse i Hälebråtz engh.


(Under skalan:)
Schala wlnarum. 
                         Reviderat.