S4:50-1(Beskrivning:)
Steene uthi Kumbla härad och sochn,
3:e skatte och 3:e crono sampt 1/2 frälse hemman, hwar af ett
crono stam no 112, förmedlat i jordebokz räntan, wppå wilken
by icke något wist öhretahl ähr, wtan den åtskildnadt hemanen emellan,
finnes wthi deras hustompter som således befundne ähre. Nämbligen.
   Södera gården, 1/2 frälsse,                                   43.
   Giöra Pärss gårdh, 1 helt crono stamb,                 60.
   Pär Jonss gårdh, ett helt skatte stamb,                  60.
   1/2 skatte heman augument,                                  30.           ahlnar.
   1 hellt skatte augument,                                        60.
   1 helt crono stamb,                                              60.
   1 helt crono stamb, förmedlat i jordebokz räntan, 60.
   1/2 skatte nåra gården augument,                          30.

Litter A.  Bysens huustompter.                                                                 Åker. Engh.
   No 1 crono hemmanetz stamb no 112 som ähr förmedlat.                  tunland. lass.
B. Ena åhrs wtssäde, no 2 af leer jordh, ähring til 6:te korn,   80 1/2.
   No 3 hafwer jordh,                                                           11 1/2.
   Ibidem linde wall, 5 tunland á 2 lass,                                           10.
                                                                                     ________
                                                                                           92.
   Hwar af ähr förmedlade crono hemanetz andehl,                                 13 5/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 4 af leer jord, 70 7/8.
   No 5 ibidem hafra jordh,                                                    5 3/4.
                                                                                    _________
                                                                                          76 5/8.
   Huar af ähr förmedlade crono hemanetz andehl,                                  11 3/8.
D. Wäster engen, no 6 af tufuig och hårdwall, 15 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                              22 1/2.
   No 7 af hårdh wall, 11 1/4 tunlandh á 2 lass,                             22 1/2.
E. Söder engen, no 8 af små starwall, 26 tunland á 2 1/2 lass,       65.
   No 9 ibidem af små starwall, 66 tunland á 2 lass,                    132.
   No 10 dito af hårdh wall, 32 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                  49 5/16.
                                                                                        ___________
                                                                                                 301 5/16.
   Hwar af ähr förmedlade hemanetz andehl,                                                      44 3/4.
F. En bettess haga till hella byen.                                                 ________________
                                                                                                               25.    44 3/4.

   Wijdare denna byess lägenheeter finnes här till
   mulbete, fånge skough och wede brandh ihop medh
   Åby sampt Längalla och Åby torp, som icke hwar ifrån
   annan af rössade ähre. Åkeren brukass
   huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Sörby egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Tufuigh och hård wall.
Lång-rälla egor.
Leer jordh.
Lindh.
Leer jordh.
Lind.
Fylesta egor på denna sijdan.
Små star wall.
Leer jordh.
Små star wall.
Åby eg-or.
Lindh.
Wija engh.
Små star wall
Järsiö engh.
Wijsbäria engh.