S4:52(Beskrivning:)
Långiälla uthi Kumbla härad och sochn,
1 crono hemman, rustningz stamb förmedlat i jordebokz räntan.
                 Nämbligen.

Litter A.  Hemmanetz huusz tompt.                                     Åker. Engh.
                                                                                             tunland. lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi nåra giärdet, no 1 af leer
   jordh, kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,        9 1/4.
   No 2 af öhr iordh, ähringh till huart 4:de korn,             3 7/8.
   Ibidem linde wall, 3 7/8 tunlandh á 1 lass,           3 7/8.
                                                                                   _____13 1/8.
C. Andera åhrs utssäde uti södera giärdet, no 3 af såugh
   jordh, ähringh till huart 4:de korn,                               9 5/8.
   No 4 af öhr jordh,                                                     4 1/8.
   Ibidem linde wall, 2 7/8 tunlandh á 1 lass,           2 7/8.
                                                                         __________13 3/4.
                                                                           6 3/4.
D. Söder engen af tufuigh och hårdh wall, 19 tunlandh
   á 2 lass,                                                                                         38.
E. Nåra engen af hårdh och tufuigh wall, 18 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,   27 3/8.
   Åkerhööet 6 3/4 lass wtföres halfdelen för wart anat åhrs träde skull,  3 3/8.
F. 3:ne små betes hagar af stenigh mark.                        _________________
                                                                                             27 7/8.  68 3/4.
        Humble gårdh 100 stänger.

   Wijdare detta hemmans lägenheter, finnes här
   till godt mulbete, fånge skough och wedebrand,
   medh Steene och Åby sampt Åbytorpz. Åker
   bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Sörby egor.
Oduglig tall bake.
Öhr jordh.
Lee1 jordh.
Hård och tufuig wall.
Såugh jordh.
Tufuigh och hård wall.
Skough och wtt mark.
Lindh.
Steene engh.
Bake stugu.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                        Reviderat.


____________
1Fel för leer.