S4:54-5(Beskrivning:)
Når Wija uthi Kumbla härad och sochn, 4 hella
crono hemman, men förmedlade till trefierdedehlz af licka storleck utaf
egorna, huar af 2:e hemman ähre rust stamar no 114 och no 115, och dett ena
hemanet augument till no 114, sampt den nåra gården anslagit halfparten
egorna till huar rust stamb. Nämbligen.

Littter A. Bysens huusz tompter.                                                           Åker. Engh.
                                                                                                         tunland. lass.
   No 1 och no 2 rust stambarnes huustompter.
B. Eena åhrs wtssäde uti nåra giärdet, no 3 af leer
   jordh, kan beräcknas till huart 6:t korns ähringh,                 22.
   No 4 af spicke lera jordh, kan beräknas till huart 4:d korn, 20.
   No 5 hafra jordh af spicke leera, ähringh till 4:d korn,         12.
   No 6 linde wall, duglig till åker, 14 tunland,
   Ibidem linde wall, 5 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                7 7/8.
                                                                                  ________
                                                                                            54.
   Hwar af ähr een rust stams andehl,                                                      20 1/4.
C. Andera åhrs wtssäde, no 7 af leer jordh,                          15.
   No 8 af spicke leera jordh,                                                16.
   No 9 af hafra jordh ähr af spicke leera,                              10.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                                        2 1/2.
D. Samma åhr eett littet giärde af leer jordh,                          10 1/4.
                                                                                 __________
                                                                                            51 1/4.
   Huar af ähr een rust stams andehl,                                                        19 7/32.
   Åker hööet 10 3/8 lass wtföres halfdelen for1 huart
   annat åhrs träde,                                                                         5 3/16.
E. Wäster engen no 10 af små star wall, 16 5/8
   tunland á 2 1/2 lass,                                                                   41 9/16.
   No 11 af tufuigh och hårdh wall, 39 3/4 tunland
   á 2 lass,                                                                                    79 1/2.
                                                                                  ______________
                                                                                                 126 1/4.
   Huar af ähr een rust stams andehl,                                                                 47 11/32.
F. Een betes haga till hella byen.                             ____________________________
                                                                                                          39 15/32. 47 11/32.
   Humble stänger till rust hemanen
   300 stycken.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här till
   knapt mulbete, sampt fångeskoug och wedebrand.
   Den rågångh som kringhwärfwer dess wtmark ähr medh
   litter G bemärt. Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Fylesta egor på denna sijdan.
Tufuigh och hårdh wall.
5 stena rösse.
Ene bake.
Linde wall.
Ene bake.
Steene engh på denna sijdan.
Små gran och een skough.
Leer jordh.
Spicke leera jordh.
Små star wall.
Biörka engh.
Huusz tompter.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lindh.
Spicke leera jordh.
Kumbla by skough och wtmark på denna sijdan.
Söder Wija egor på denna sijdan.
5 stena rösse.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                      Reviderat.
_______________
1Fel för för.