S4:58-9(Beskrivning:)
Sichelsta uthi Kumbla härad och sochn,
5 halfua crono hemman, men förmedlade till fiärdedelar af licka stor-
leck, huar af tuänne här specificerade ähre trumpetarens boställen. Nämbligen.

Litter A.  Hemmanens huusz tompter.                                                   Åker. Engh.
                                                                                                        tunland. lass.
   No 1 och 2 trumpetarens boställens hemman.
B. Ena åhrs wtssäde uthi nåra giärdet no 3 af leer jordh, kan
   beräcknas till huart 4:de korns ähring,                              35.
   No 4 linde wall, duglig till åker, 10 tunlandh.          __________
                                                                                         35.
   Hwar af ähr eett hemmans andehl,                                                    7.
C. Andera åhrs wtssäde uthi södra giärdet af leer jordh,     18 1/4.
D. Samma åhr wthi wästera giärdet, af leer jordh,              18 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                 _________3 1/2.
                                                                                        36 3/4.
   Huar af ähr ett hemmans andehl,                                                       7 3/8.
E. Öster engen no 5 af tufuigh hårdh wall, 45 3/4 tunland á 1 lass, 45 3/4.
   No 6 hårdh wall medh åhl skough, 19 3/4 tunland, huar af ähr half-
   dehlen som icke kan räcknas, 9 7/8 tunland á 1 lass,                   9 7/8.
F. Wäster engen no 7 af hårdh wall, 13 3/8 tunland á 1 1/2 lass,    20 1/16.
   No 8 af små star wall, 6 3/8 tunland á 2 lass,                            12 3/4.
                                                                                    _____________
                                                                                                 91 15/16.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                                  18 3/8.
                                                                                          ____________________
                                                                            Transport.                14 3/8. 18 3/8.


                                                                                                             Åker. Engh.
                                                                                                          tunland. lass.
                                                                            Transporterat.          14 3/8. 18 3/8.
   Een wtängh till hella byen på Ekeby Sätter till 5 lass, ähr
   ett hemmans andehl,                                                                                       1.
G. Tuänne enge hagar af hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                            5 1/4.
H. Een litten betes haga medh ahl skough.
        Humble gårdh 150 stänger.                                                   _______________
                                                                                                            14 3/8. 24 5/8.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här till godt
   mulbete, sampt fånge skough och wede brandh, består
   af gran och tall medh någon wngh timber skough.
   Åker bruket ähr huart annat åhr i träde. Den
   rågångh som kringhwärfwer dess wtmark, ähr medh
   litter J betechnadt.


(Karttext:)
Löf falet.
Sörby skough.
Hörsta egor på denna sijdan.
Hörsta åker giärden på denna sijdan.
Hagaby egor.
Kiäre brans falet.
Swart kiäret.
Södera gårdn haga.
Södra gård haga.
Når gård haga.
Leer jordh.
Tall skough.
Fall.
Oduglig.
Betes hagar.
Hårdh wall.
Tufuigh och hårdh wall.
Gran och ahl skough.
Tijhle måssen.
Wngh timber af gran och tall skough.
Kiäringe måssen.
Wngh gran skough.
Leer jordh
Lindh.
Wall.
Ene baka.
Hårdh wall.
Siärsantens haga.
Små star wall.
Leer jordh.
Ekeby egor.
Pär Larss haga.
Sörby-s egor på den-na sijdan.
Stor måssen.
Lisle måssen.
Ene baka.
Sörby åker giärden.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                     Reviderat.