S4:62-3(Beskrivning:)
Edzbergz by uthi Edzbergz härad och sochn,
2 1/4 crono, 1/2 skatte sampt 1/2 frälse hemman, hwar af 2:e crono förmedlade
dett eena i mantahlz räntan till 1/2 tredie corporalen på för dehl, dett andera
till 3/4 tuänne trumpterne1 på fördehl byssenss öhrtahl.  Nämbligen.

Mur gården 1 crono, förmedlat i alt till 3/4 trumpetarens fördehl,                        13.
Söder storgården 1 crono, förmedlat i mantal till 1/2 tredie corporalens fördehl, 24.
Nåra storgården 1/2 skatte, löningz hemman till trumpetar,                                24.
Een baka gården 1/2 frälsse,                                                                              9.
Klåkare gården 1/2 crono, kappelanen bebor,                                                    4.
Tårgh gården wthi samma by 1/2 crono, hafwer sine apart egor.              ___________
                                                                                                                      74 örtuglandh.

Litter A.  Bysens huusz tompter.                                                              Åker. Engh.
                                                                                                           tunland. lass.
B. Ena åhrs wtssäde uthi 2:e giärden, no 1 af flåt sand
   jordh, kan beräknas till huart 4.de korns ähringh,             14 1/4.
   No 2 af sandh jordh, ähringh till 4:d korn,                          6 1/2.
   No 3 af flått leera jordh, ähring till 5:t korn,                        7.
   No 4 af leer blandat jordh, ähring till 6:t korn,                   25.
                                                                            ____________
                                                                                           52 3/4.
   Huar af ähr Murrgårdens andehl,                                                          9 1/8.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:e giärden, no 5 af leerblandat
   jordh, ähringh till huart 6:te korn,                                        36.
   No 6 af öhr jordh, kan beräknas till huart 5:t korns ähringh,  8.
   No 7 af sandh jordh, ähringh till huart 4:d korn,                    8.
   Ibidem linde wall, 3 7/8 tunland á 2 lass,                     ________  7 3/4.
                                                                                           52.
   Hwar af ähr Murrgårdens andehl,                                                         9.
D. Engen består af tufuigh hårdh wall, 21 3/4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                32 5/8.
E. Een wtengh på Bijninge egor, kalas Weena, af små
   star och dye wall, 26 1/2 tunland á 2 lass,                                   53.
                                                                                         __________
                                                                                                   93 5/8.
   Huar af ähr Muur gårdens andehl,                                                                            16 1/8.
F. Noch een enge tegh på samma wtengh till denna gård af
   hårdh wall, 9 3/4 tunland á 1 lass,                                                                               9 3/4.
G. Een litten betes haga.                                                                          _______________
                                                                                                                      18 1/8.  25 7/8.
        Humble gårdh 300 stänger.


Södra stoor gården 1 crono hemman, förmedlat
i mantahlz räntan till 1/2 tredie corporalens fördehl
af 24 öhrtugelandh.  Nämbligen.
                                                                                                                       Åker. Engh
B. Eenna åhrs wtssäde uthi 2:e giärden, no 1 af flåt sandz                              tunland. lass.
   jordh,                                                                                14 1/4.
   No 2 af sandh jordh,                                                            6 1/2.
   No 3 af flått leera jordh,                                                       7.
   No 4 af leerblandat jordh,                                                   25.
                                                                                        _________
                                                                                             52 3/4.
   Hwar af ähr denna gardz2 andehl,                                                                 17.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:e giärden, no 5 af
   leerblandat jordh,                                                                36.
   No 6 af öhr jordh,                                                                 8.
   No 7 af sandh jordh,                                                             8.
                                                                                    _________  7 3/4.
                                                                                              52.
   Huar af ähr denna gårdz andehl,                                                                   16 1/2.
D. Engen består af tufuigh och hårdh wall, 21 3/4
   tunland á 1 1/2 lass,                                                                      32 5/8.
E. Een wtengh på Bininge egor kallas Weena, af
   små star och dye wall, 26 1/2 tunland á 2 lass,                              53.
                                                                                            __________
                                                                                                      93 3/8.
   Hwar af ähr detta hemmans andehl,                                                                          30 1/8.
H. Noch een engetegh på samma wtengh, kallas Kijlla
   af fuugg och hårdh wall, 7 1/2 tunland á 1 lass,                                                            7 1/2.
J. Een litten bettes haga till denna gårdh.                                               _________________
                                                                                                                      33 1/2.  37 5/8.
   Wijdare des lägenheeter finnes här till ingen skough
   till wedebrandh eller gårde fångh, knapt mulbete.
   Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext)
Rååsteen.
Hyttringe egor.
Små een skough.
Fröfwe egor
Skatte gårdz haga.
Präste gårdz egor.
Lindh.
Leerblandat jordh.
Lindh.
Sandh jordh.
Leer blandat jordh.
Öhr jordh.
Leer blandat jordh.
Flått leera.
Leer blandat jordh.
Flåt sandz jordh.
Fröfwe egor på denna sijdan.
Sandh jordh.
Tufuigh och hårdh wall.
Frööswij engh.
Fröswe egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för trumpeterne.
2Fel för gårdz.