S4:66-7(Rubrik:)
Affritningh öffwer Åkerby och Fröswij byar i Westere Närkie, Edsbergs häradh och sochen belägne.


          Notarum explicatio.
No.                                                                                                                         Åker.    Engh.
                                                                                                                             tunland.   tl. höö.
   Åkerby 3 hela cronehemman cavalleriet till slagne,                                                                lass.
   ähre af lijka öreslandh i hwilkas hustompter fin-
   nes humblegårdar till 660 stenger.
   Åkren af leer och swartmylleiord gifwer effter
   berettelse hwart 5:te kornet till ehringh , tredes
   helfften åhrligen och innehåller.
A. Det ena sädesierdet för hela byen,    35 1/2 tunland.
B. Andra trädesierdet,                          31 1/2 tunland.
                                                     _____________
                                                            67 tunland.
C. Engen af bärande kierr och hårdwall till 47 tunland
   á 2 1/2 lass tunlandet,                                    117 1/2 lass.
D. Skogen hefdas tillsamman medh Frösswij i hwilken
   fins allena några små een och granbusker, item
   snögt mulbete.
         Uthrechningh för hwar gårdh i synnerheet.
1.  Första gården ähr ägare till humblegårdh á 220 stänger.
     Till åker i sädes ierdet littra A,                         11 5/6.
     I sädesierdet littra B,                                       10 1/2.
     Till engh i engerne littra C, 15 2/3 tunland. á 2 1/2 lass tunlandet, 39 1/6 lass höö, 22 1/3. 15 2/3. 39 1/6.
2.   Andra gården af samme hwilkor,                                                                         22 1/3. 15 2/3. 39 1/6.
3.   Tredie gården ofwen lijkt,                                                                                    22 1/3. 15 2/3. 39 1/6.
                                                                                                                        ____________________
                                                                                                                                 67.      47.   117.
   Fröswijz hela cronehemman cavalleriet anslagne ähre af lijka
   öreslandh i hwilkass husstompter finnes humblegårdar till 660 stänger.
   Åkren af leermylleiordh gifwer effter uthsago 5:te kornet i eringh, trädes
   åhrligen till helfften och innehåller.
E. Det ena åhretz uthsäde för hela byn,                             45 tunland.
F. Det andra trädzierdet ofwan lijkt,                                 45 tunland.
G. Engen delz af hwijtmåsse och sänkedy, delz af bärande hård och kierrwall.
       Hwijtmåsse engen af 45 tunland á 1/2 lass tunlandet,              22 1/2 lass.
       Kier och hårdwalz engen, 62 tunland á 2 1/2 lass tunlandet,  155 lass.
                                                                                                 _________
                                                                                                   177 1/2 lass.
       Uthrechning för hwar gård i synnerheet.
4.  Första gården ähr rådande i humblegårdh till 220 stänger.
                         i åkerierdet littra E,                                 15.
                         i trädzierdet littra F,                                15.
                         i engerne littra G,  35 2/3 tunland á 59 1/6 lass höö,                              30.      35 2/3. 59 1/6.
5.  Andra gården af samma qvantitet,                                                                            30.      35 2/3. 59 1/6.
6.  Tredie gården dito,                                                                                                  30.      35 2/3. 59 1/6.
                                                                                                                                 _________________
                                                                                                                                    90.    107.    177 1/2.
H. Soglendig hafweriordh, besås under tijden, under tijden legges i linde, belöper
    till hwar gård 2 15/16 tunland och för hela byn 8 1/2 tunland
    Skogh vid littra D, Åkerby.


(Karttext:)
Eds-bergs kyrkia.
Prästegårdens egor.
Kierrwall.
Dy kier.
Edsbergs bys egor.
Tufwig hård wall.
Häste hage.
Klåckar tegen.
Kierwalz engh.
Knekte stuga.
Hårdwall.
Gata.
Betes hage.
Sten backe.
Hård wall.
Haqadh sochn och Håffdesta egor möta.
Kier wall.
Åker-by.
Hård wall.
Frös-wij.
Röö måsse.
Sörby egor.
Sank hwijtmåsse engh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

Deliniavit
Christer Roman. anno 1692.