S4:70-1(Rubrik:)
Affritningh öffwer Herffwesta2 by och Wägen.
i Westre Nerkie, Edsbergs häradh och sochn belegne.


No. littra.          Notarum explicatio.              Åker.  Engh.
                                                                    tunland. tunland. höö.
   Herffwestaby 4 hela gårdar af lijka öresslandh,
   1 skatte och 3 crone cavalleriet anslagne i hwil-
   kass husstompter finnes ingen humblegårdh.
   Åkren af mycket stenblandat swartmylle-
   iordh, helfften höghlendigh, andra helften sogh-
   lendigh, i medelmåttige åhr bärande men
   i wåta och torckåhr swijksam, gifwer effter
   berettelse 4:de kornet i ehringh och besåss
   åhrligen till helfften, andra delen trädes.
   Innehåller för hela byen.
A. Sädesierdet,                                 36 1/2 tunland.
B. Tredzierdet,                                  34 1/8 tunland.
                                            _____________
                                                        70 5/8.
C. Engen delss sanck af kielle sogh, dels
   af fnugg och hårdwall, till 53 1/2 tunland á 1 1/2 lass tunlandet, 80 1/4 lass.
D. Skogen af små ahl, een och gran till ierdzle tienligh
   hwar under snögt mulbete.
        Uthrechning för hvar gårdh i synnerheet.
1. Första cronegården blifwer ägare till åker.
                          i sedesierdet littra A,                    9 1/8 tunland.
                          i trädzierdet littra B,                     8 17/32 tunland.
                          i engen littra C, 13 3/8 tunland á 1 1/2 lass,  20 1/16.    17 21/32. 13 3/8. 20 1/16.
2. Andra cronegården af samma qvantitet,                                            17 21/32. 13 3/8. 20 1/16.
3. Tredie skattegården dito,                                                                  17 21/32. 13 3/8. 20 1/16.
4. Fierde cronegården dito,                                                                  17 21/32. 13 3/8. 20 1/16.
                                                                                                  ___________________________
                                                                                                           70 5/8.    53 1/2.  80 1/4.
5. Wägen cronehemman 1/2 cavalleriet tillslagit.
E. Åkren af sandmylla besås åhrligen till helfften, andra
   delen trädes, innehaller1 in alles,                                                          8 5/8.
F. Engen af kier och hårdwall, till                                                                       10.       20.
   Samskogh och mulbete medh båhlbyn Herfwesta.


(Karttext:)
Kultorp.
Måstorp.
Backen.
Ierdz linde.
Betes hage.
Eke skogh.
Sten backa.
Skiefsta.
Her-fwe-sta by.
Hårdwalz eng.
Wijby häradh, Haqwadh sochn och Håffdesta egor möta.
Sten backe.
Eke skogh och hasle busker.
Sank dy kier.
Dy kier.


(Under skalan:)
Scala af 1500 swenske alnar.

Reviderat.

Delininvit.
Christer Romanz
anno 1693._________________
1Fel för innehåller.
2Fel för Hersswesta?