S4:74-5(Rubrik:)
Affritningh öffwer Greffstaby i Westere Nerke, Edsbergs häradh och sochn belegen.


No. LittraNotarum explicatio.                              Åker.  Engh.
                                                                               tunland. tunland. höö.
   Gräffstaby består af twenne hela gårdar,                                           lass.
   1 skattehemman af 30 ortugelandh och
   1 cronehemman af 18 ortugelandh, förme-
   dlat anno 1671 till 1/2.
   Åkren består delz af skarp lera, delss af sten
   och gruss, sampt lermylleiordh gifwer 4:de
   kornet i ehringh och innehåller för hela
   byen.
A. Sädes ierdet,                            24 tunland.
B. Tredz ierdet,                             21 1/2 tunland.
                                             ___________
                                                    45 1/2 tunland.
C. Engen delz af kierr och hårdwall,
   delz af sankt bykier till 42 tunland á 69 lass.
D. Mulbetes hagar enskylt till byen hielpe-
   lige gode, doch uthan desse nyttia dhe
   sammarken medh Sörby.
      För hwart hemman serskilt
   uthrechnadt.
1. Cronohemmanet af 18 ortugland, äger
                           i sädes ierdet littra  A,  9 tunland.
                           i trädz ierdet littra B,    8 1/2 tunland.   17 1/4. 15.    25.
2. Skattehmmanet, á 30 ortuglandh, ähr
    rådande,       i sädes ierdet, littra A, 15 tunland.
                        i trädz ierdet, littra B, 13 1/4 tunland.      28 1/4. 27.    44.
                                                                           __________________
                                                                                      45 1/2. 42.    69.


(Karttext:)
Frö-wijby.
We-landaby.
Hårdwall.
Sank dykier engh.
Kierengh.
Hårdwall.
Sten bed<  > oduglig.
Knekte stuga.
Ierdz linda.
Sör by.


(Under skalan:)
Scala af 1500 swenske alner.
                                        Reviderat.


Deliniarit
Christer Roman   anno 1692.