S4:78-9(Rubrik:)
Affritningh öffwer Träda gårdh i Westere Närkie, Edzbergs häradh och
sochen belägen.


                         Notarum explicatio.          Ren.
Litera. Num.                                              åker.    Höö.
   Träda gårdh ähr bebygdh medh effterföliande huss.
1. Twenne stugor medh en liten gieststuga sampt twenne
   framkambrar och kiellare, timbrat för farstugu gaflen.
2. Än en gammal stuga, än brukligh.
3. Stall medh hööskulle öfwer hwar wedh ähro twenne öfwer och under
   bodar.
4. Än twenne gambla bodar medh twenne öfwer bodar.
5. Noch en hemqwarns bodh medh stall brede wedh, sampt höö-
   skulle och öfwer bodh öfwer.
6. Brygghuss medh watubrundh framföre.
7. En gammal smedia.
8. Pörtet behållet.
9. Ett gammalt wedhsiul.
10. En gammal badstuga.
11. Ett halfrutit oxefähuss och swinhuss medh hööskulle öfwer.
12. Twenne logar medh twenne behåldna och en förrutin lada.
13. Fähuss medh huuskulle öfwer behållet.
14. Än ett fähuss medh forlada och höskulle öfwer.
15. En gammal höölada.
16. Fårhuss behållit.
17. Qwarn höst och wår, så och då watuflodh infaller gångande.
A. Dess åker ähr en del af swartmylla, en del af ler-
   mylla, innehåller                                                                       27 5/8.
B. Engen dels af hårdwall delz af kierwall, innehåller
   48 tunnelandh, bergias derpå höö effter bondens bekiennelse
   och ladurness wärdering, till                                                                 60.
C. Dess enskylte och inhegnade mulbetes marck ähr helt snög,
   doch söker i öfrigt bonden sigh skogh och mulbete på häradz
   almenningen.


(Karttext:)
Lötn.
Wija sampt Lötaby ägor grentza på denna sijdan.
Mulbetes hage.
Mulbetes mark medh små granskogh där och hwar bewuxin.
Hårdwals engh medh eke-skogh be-wuxin.
Kierwals engh obewuxin.
Kier walz engh.
Welanda sampt Yttringeby ägor möta.
Yttringebyn.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.


Deliniarit
Christien Roman
Anno 1687.