S4:82-3(Rubrik:)
Affritningh öffwer en gårdh i Welanda by som skattar under Rysbergia1 kloster
i Westere Närkie, Edzbergz häradh och sochen belägen.


             Notarum explicatio.

A. Frelsehemmanet i Wellanda by ett helt, som             Åker. Höö.
   skattar under Rijsbergia klåster, åbor                      tunnor. lass.
   Axel Simmanson, dess tompt medh littra A
   annoterat, ähr bebygdh medh föliande huss.
1. Twenne stugor medh een kammar sampt
   kiellare murat under ena stugan.
2. Brygghuss behållet.
3. Än en stuga medh en bodh och wedhsiul bodh.
4. Twenne flidzboder.
5. Stall medh höskulle öfwer hwar wedh och en wisthuss bodh.
6. Log medh ett lagålf, behållet.
7. Fårhuss medh hööskulle öfwer.
8. Fäähuss medh hööskulle öfwer.
9. Een loge medh twenne lagålf, behållet.
10. Än ett litet fähuss för ungh boskap medh
   hööskulle öfwer, behållet.
11. Pörtet, behållet.
12. Humblegårdh till 200 stenger.
B. Dess åkerstycken af stenblandat swart-
   mylla, ähro delss sidlendige, delss hög-
   lente, delz på iempn situation belägne,
   innehålla                                                                 21 5/8.
C. Dess engeskiffte medh littra C annote-
   rade, ähro een del af godh grässwall,
   een del af sank kierwall, bergier
   åbon der uppå höö, till                                                         8.
D. Af lilla hagen som består af hårdwall,                                  7.
E. Siökiers engen ähr af hengedy medh
   små starr bewuxin, bergias medh stort
   beswär på hwilken förmedelst stor
   watuflodh tegskifftet ey kunde ob-
   serveras, bekommer åbon der uppå
   effter des uthsago,                                                              12.
F. Öija engh har tillförenne legat
   under Rijsbergia klåster och nu se-
   dan hon för twenne åhr lagligen
   blef igien wunnen, hafwa böndren
   sigh emillan än intet wist teghskiffte
   formerat, uthan sedan hon af dem
   bergiat blifwer, dela dhe sigh lassen
   emillan och bekommer Axel
   effter sin och grannernas uthsago,                                         8.
   Mulbetesmarken ähr till denna byn
   hielpeligh.
   Fisket hafwa dhe allena om wår-
   tijden att wenta tröst uthaf.
G. Sätra engh af den qvalitet som
   figuren uthwisar, af hwilken bekom-
   mer bemelte åbo på sin del,                                                19.
H. Grannernas husstompt.
J. Deras åker och engeskifften.


(Karttext:)
Sank kierwalz engh obe-wuxin.
Hårdwalz engh medh ek och haslebuskar bewuxin.
Kiexle och Hebergs ägor möta.
Träda sampt Fröwij ägor möta på denna sijdan.
Mulbetess marck medh små gran och ahlebuskar bewuxin.
Måss engh.
Hyttringe uthengh stöter här till.
Bewuxin engh medh biörck, gran, ek och haslebuskar ähr delss af hårdwall, delss af kierwall.
Grannernas inhengnade engehage.
Grannernass inhengnade hage.
O-duglig röö måssa.
Welanda siöö.
Ekhålmen.
Käraby grentzar här emot.


(Under skalan:)
Scala af 1000 swenske alnar.
Christiern Roman anno 1687.


____________
1Fel för Rijsbergia?