S4:86-7(Rubrik:)
Geometrisk affritningh öffwer Backa qwarn som skattar under Rysbergia1 kloster
i Westere Nerkie, Edzbergs häradh och sochn belägen.


                              Notarum explicatio.
Littra. Nummer.                                                                        Åker. Höö.
   Backa qwarn som skattar under                                            tunnor. lass.
   Rijsbergia klåster åbor Dan Hanson
   hwars tompt ähr medh föliande hus bebygdh.
1. Twenne stugor medh en framkammar.
2. En skräpstuga medh kiellare under.
3. Bryghuss, behållen.
4. En spannemåhlss bodh, behållen.
5. Ett brädhuss.
6. en under och öfwer bodh.
7. Twenne spannemåhls boder hwar
   wedh een stall medh hööskulle öfwer.
8. Än een stall medh höskulle öfwer.
9. Loo medh twenne lagålf, behållen.
10. Wangnsiul medh hööskulle öfwer.
11. Twenne fähuss medh ett swinhuss och
   höskulle öfwer.
12. Qwarn medh 3 gångande stenar hela
   åhret igenom.
13.  Sågh
A. Dess åkerstycken bestå af godh swartmylla,
   innehålla,                                                                              5 3/4.
B. Dess engetegar af fnugwall bestå af
   13 tunnelandh bergias der på höö, till                                                 7.
   Skogh och mulbetes marck ähr här
   till ingen, betiener sigh åbon i detta
   fall af almenningen.
C. Åker och engeskifften som mölnaren åth
   Haral Stakes ärfwingar brukar.

          Deliniavit
         Christiern Roman.
         1687.


(Karttext:)
Qwisbro Prästegårdz ägor möta på denna sidjan.
Binningsby åker och engh sampt uthmark grentzar här emot.
Trosa fluvius.
Engen Hackfel.
Får holmen.
Be-wäxia och torf wall.
Sten backar medh eneskog be-wäx-ne.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alner.


_______________
1Fel för Rijsbergia?