S4:90-1(Rubrik:)
Affritningh öffwer trenne gårdar i Gystadh1 by som skatta under Lekebrukz herregårdh
i Westere Nerkie, Edzbergz häradh och Knistadh sochen belägna.


                   Notarum explicatio.

A. Byens första gierde een del sidlendigt en del
   höglent af swart och lermylla medh sten och gruss
   beblandat.
B. Andra gierdet af samma beskaffen heet.
C. Tredie gierdet iempt och slet af lermylla.
D. Fierde gierdet af samma qvalitet.
E. Lyckan som hörer till gierdet D ähr af den
   natur som ierdet A.
F. Byenss mulbetes marck består delss af kierachtigh,
   delss af torr marck medh gran och talleskogh bewuxin
   dugligt till gierdzle, i hwilken skogh ähr tillå-
   tit magria, Knijstadh by och Lumbssåssen att
   hafwa sitt mulbete, men ingen skogh att
   fella, så widt gräntzelinien uthwiser
   hwilkens widare continuation ähr att see
   af afritningen öfwer Lumbsåssen som con-
   necteras medh denna charta wedh
   littra AE. Z. V.
   Gårderne som skatta under Leke-
   bruket åboo föliande bönder.
   Oloff Jönson hwars huustompt ähr bebygdh medh                   Åker.  Höö.   Linde.
   effter föliande huss.                                                          tunneland.  lass.    tunlandh.
1. Twenne stugor medh en timbrat kiellare för stugan, behållit.
2. Twenne nya bodar.
3. Twenne gambla bodar.
4. Swin stea, behållen.
5. Gammalt pörte.
6. Stall medh fähus och hölada, behållit.
7. Fårhuss, behållit.
8. Loo medh twenne laguålf, behållit.
9. Kåhlgårdh sampt humblegårds stelle till 40 stenger.
10. Mulbetes tompt.
   Pär Hansons tompt består af föliande huss.
11. Twenne sätestugor, en bodh medh kiellare under af hwilka en stuga och boden förruten.
12. Twenne öfwer och underbodar medh en liten stuga förfallit.
13. Stall medh portlider, odugligt.
14. Brygghuss, behållit.
15. Fähuss, behållit.
16. En loo medh twenne lagålf och en hölada behållt.
17. Pörtet, förrutit.
18. Humblegårdh till 60 stenger.
   Nils Swensons torp ähr bebygdh medh föliande huss.
19. Twenne stugor, behålna.
20. Bryghuss medh portlider, behållit.
21. Portet behållit.
22. Twenne boder medh kiellare under.
23. Stall medh höskulle öfwer.
24. Fähuss medh swin och fårhuss, behållit.
25. Loo medh twenne lagålf och een höölada, behållit.
26. Humblegårdh till 40 stenger.
   Desse bemelte bönder såsom dhe skatt hwardera 13 1/2 ortugland.
   ty ähro dhe lijka participerande i dhe för afteknade tegskifften
   så i åker som engh och innehåller.
                                 { i gierdet A,                       17 1/2.
                                 { i gierdet B,                       13 1/2.
a. Dess åkerstycken  { i gierdet C,                       12.
                                 { i gierdet D och E,             12.     
f. Dess linde innehåller i gierdit A,                  ________________55.                 3.
   Aff engerna bekomma dhe tillsammans höö, nembligen.
b. Af Kasslehagen som består af hårdwall,               2 lass.
c. Af tegskifften i stora hagan som ähr af kierwall,     6.
d. Af tegskifften i gierdet A,                                      9.
e. Af tegskifften i gierdet B och C,                            9.
G. Engen nedan för byn består af kierwall i hwilken förmedelst
   stor watuflodh tegskifftet ey kunde observeras, af hwilken for-
   bemälte åbor effter deras och grannarnas uthsago, bekomma tillsaman 60.
H. Af måsen dito,                                                                                  36.
                                                                                              ___________123.
J. Dess grannars husstompters stellen.


(Karttext:)
Knistadh sampt Boo åker och engh stöta här emot.
AE connecteras medh Lambssåssens charta.
Mulbetesmarck medh små een sampt gran och talleskogh.
Stora hagen.
Bewuxin marck.
Z cenecteras med Lambssåssen.
Kaslehagen.
V conecteras medh Lambssåsen.
Yxekastholme.
Gonge måssa af hengedy, bergas medh små starr.
Blankhol-men medh Steringe ägor gräntza på denna sijdan emot.
Rijsbergia klåster och Qwiserudz ägor möta.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alner.
                 
Deliniavit Christiern Roman.________________
1Fel för Gijstadh?