S4:94-5(Rubrik:)
Affritningh öffwer Lambs och Klåsteråhsen i Westere Närkie, Edz-
bergz häradh och Knistadh sochen belegna.


                  Notarum explicatio.
Nummer. Littra.                                                                          Tunneland af
                                                                                          14000 qvadrat alnar.
                    Lambsåhsen.                                                   åker. ödesåker. höö.
A. Olof Swensons husstompt är bebygdh medh föliande huss.
11. Twenne stugor, behållna.
1. Ett portsiul hwar wedh är en bodh medh kiellare under.
2. En klädh bodh.
3. Stall medh twenne boder.
4. Fähuss, behållit.
5. Gammal boo medh ett lagålf.
6. Än en lada medh ett fårhuss.
7. Gammal höölada medh swinhuss brede wedh.
8. Än en nybygdh hödada.
9. Pörtet gammalt och odugligt.
10. Humbblegårdh till 20 stenger.
a. Dess åker af lermylla medh sten och sandh beblandat,           8 3/4.
b. Nyrögdh åker af skogroten, innehåller                                  1 7/8.
c. Dess linde af grundh och swultig iordmon1,                                       3/4.
d. Dess engor sampt ierdzwaller af den qvalitet som figuren wiser,                33.
B. Swen Dansons husstomt ähr bebygdh af föliande huss.
12. Twenne stugor medh kiellare under ena stugan, behållen.
13. Twenne boder medh ett portsiul.
14. Stall medh hööskulle öfwer.
15. Gammalt fähuss.
16. Gammal lobygningh medh twenne lagålf.
17. Fårhuss medh een höölada, behållen.
18. Pörtet, behållet.
19. Humblegårdh till 30 stenger.
e. Dess åker af swartmylla medh sten och gruss beblandat,       7 3/4.
f. Af dess engh och ierdzwallar beriess höö, till                                            37.
            Klåsteråhsen.
C. Gune2 Jonsons husstompt består af föliande huss
20. Twenne stugor, behåldna.
21. Twenne boder medh portlider.
22. Stall medh en redskapzbodh.
23. Fähuss, behållit.
24. Loo medh twenne lagålf.
25. Får och swinhuss, förrutna.
26. Höö lada, }
27. Pörtet,      }  behåldna.
g. Dess åker delss af swartmylla medh sten och gruss
   beblandat, delss af lermylla, innehåller                                 13 1/8.
h. Linder af swultin och sandigh iordmon,                                            1/4.
i. Af dess enger och iordhwaller bergiass höö, till                                        34.
h. Dess inhengnade mulbetes hage.
   Öfwanstående hemman ähro uptagne på Gy-
   steby ägor, medh hwilken by dhe så wida dem
   tillåtit blifwer sin fångeskogh och mulbetes-
   mark hafwa.


(Karttext:)
Rös.
Mulbetesmark medh gran och talleskogh bewuxin.
Magria och Knistaby uthmark grentzar emot.
Röss.
Connecteras medh Gystaby charta.
Bewuxin engh, delss af hårdwall, delss kierachtig medh blåbärssrijs och liung-tufwer.
Obewuxen och kierwalz engh, bergias medh småstar.
Mulbe-tes hage.
Bruns Wiketorps engh sampt Brokåhsen ägor möta.
Mulbetes hage.
Stenigt bewuxit medh ahlebuske.
Moo marck.
Hård eller fnug-walz engh.
Delss hårdwal, dhels kierwals engh.
Obewuxin hårdwalz engh.
Gystaby möter
Conecteras medh Gysta.
Liungh marck.
Sanck måsswalz engh.
Brokåhsens ägor möta.
Timberskog af gran och tall.
Uthbrukat skogh.
Conecteras mz Gysta by.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.

Deliniavit.
Christiern Roman 1687.

 
_______________
1Ändrat från åker.
2Fel för Gåne?