S4:98-9(Rubrik:)
Affritningh öffwer Twenne gårdar i Knistadh by i Westere Närkie, Edsbergz häradh
och Knistadh sochn belegen hwilka skatta under Lekebrukz her-regårdh.


                  Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                          Åker. Höö
A. Byenss första gierde,  }                                                     tunland. lass.
B. Andra ierdet,              } ähro alla fyra af iempn situation
C. Tredie gierdet,            } och lermylla, så och medh behållen
D. Fierde ierdet,             } ierdzgårdh wäll förwarade.
E. Frelsehemmannet 1/2 hwilket mester Jan skräddare åbor, ähr bebygdt medh.
1. Twenne stugor medh en murat kiellare för gafwelen, ena stugan
   behöfwer reparation till syller.
2. Twenne boder, behåldna.
3. Än wedh portlideret en bodh och bryghuss medh rutna syllor.
4. Stall hwar wedh en bodh tillbygdh, behållen.
5. Fähuss medh hööskulle öfwer sampt höölada, behållen.
6. Än een höölada medh en loo och twenne lagålf.
7. Än een liten loo sampt swin och fähuss medh höskulle öfwer.
8. Pörtet behållet.
                                              { i gerdet A,                       3 1/8 }
                                              { i gierdet B,                      3 3/8 }
a. Dess åkerstycken innehålla, { i gierdet C,                      3 2/8 }   12 7/8.
                                              { i gierdet D,                      3 1/8 }
b. Dess enger och gierdz wallar af hårdwall bergias höö der uppåt,               25.
F. Skattehemmannet 1/2 åbor Börge Erson och Larss Swenson, ähr
   bebygdt medh effterföiande huss.
9. Trenne sätestugor och kiellare under farstugan, af hwilka twenne
   stugor ähro förrutna och een behållen.
10. Twenne boder, wedh portlideret förrutna.
11. Stall, behållit.
12. Än en liten stuga, neder rutin.
13. Twenne boder medh ett stall sampt swin och fårhus, behållin.
14. Fähuss medh förrutne syllor.
15. Än ett fähuss, behållet.
16. Loo medh twenne lagålf.
17. Pörtet, neder rutit.
                                                { i gierdet A,                    4 3/4 }
                                                { i gerdet B,                     5 2/8 }
c. Dess åkerstycken innehålla,   { i gierdet C,                    5      }  19 3/4.
                                                { i gierdet D,                    4 3/4 }
d. Af dess engh sampt engeskifften och gierdzwallar bergias höö till,            30.
G. Byens fångeskogh af den qvalitet som figuren uthwiser,
   widare komma Knijstads åboerne ey att hugga, men mulbe-
   tesmarken hafwa the alment medh Gysta och Magriatt.
H. Ähr en crone och en skattegårdz husstompter.
J. Derass åkerstycken,  }  grentza intill öfwenstående frelse och skattehemman
K. Derass engar,          }  som littra J, K column wthwiser.


(Karttext:)
Knista kyrkia.
Brånstadh och pastoratets ägor möta.
Högt sandbergh.
Bergiaby ägor grentza på denna sijdan.
Klåckarens åker.
Magria by grentzer på denna sijdan.
Högh kulle.
Mulbetes marck af små gran och talle skogh bewuxin , dher och hwar dugligh till gierdzle.
Hårdh och måsswalz enger.
Höglent mark medh ekeskogh bewuxin.
Kierwalz en-gar.
Fiustadh och Gystaby ägor möta.
Stenbroo.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.


Deliniavit
Christiern Roman
anno 1687.