S4:102-3(Rubrik:)
Affritningh öffwer gården Harsbergh i Westere Närkie, Edzbergz häradh
och Knijstadh sochen belägen.


                 Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                              Tunnelandh af
                                                                                        14000 qvadrat alnar.
A. Byenss första ierde ähr dels höglent,                           Ren. Ödessåker. Höö.
   delss iempt, af sten och sandh medh                             åker. tunland.      lass.
   någet mylla beblandat, så och medh                         tunland.
   behållen ierdzgårdh wäll förwarat.
B. Andra ierdet af samma beskaffenheet.
C. Tredie ierdet en del iempt och slätt af
   lermylla, en del höglent af öriordh
   och medh godh gierdzgårdh wäll förwarat.
D. Fierde ierdet af samma qvalitetet.
E. Engen wedh elfwen der och hwar medh små
   buskagie bewuxin ähr af hårdwall.
F. Engen wedh ierdet C och af hårdwall.
G. Engen på östra sidan gården af sammma qvalitet.
H. Södre gården består af effterföliande huss.
1. En sätestuga medh en liten kammar wedh farstugan.
2. Twenen nya boder.
3. Stall medh höskulle öfwer,      }
4. Fä och fårhuss medh höskulle,}    nybygt.
5. Loo medh twenne lador,        }
6. Hölada, reparerat.
7. Pörte, behållit.
a. Södre gårdens åkerstycke.
                      { i ierdet A,                            4 1/8 }
   Innehålla,     { i ierdet B,                            3 1/2 }          17 3/8.
                      { i ierdet C,                            5 1/4 }
                      { i ierdet D,                            4 1/2 }
b. Des ödesåker innehåller, { i ierdet C,             5/8 }                  1 3/8.
                                          { i ierdet D,             3/4 }
c. Af dess engetegar        { i engen E, lass                  15 }
   bergias höö, nembligen { i engen F,                          4 }                     41.
                                       { i engen G,                        20 }
                                       { af ierdz wallerna i ierdet A, 2 }
d. Dess instengde mulbetes hagar, öfrige
   mulbetesmarken sampt fångskog häfdas
   till samman medh Prästegården och Brånstadh
   sampt Ihrstadh och Ekebergh, ähr hel snögh.
J. Ähr norre gårdens husstomp sampt åker
   och engestycken.


(Karttext:)
Skäflinge ägor möta.
Westere Töxwala grentzar medh sin åker och engh hijt in till sampt Ihrstadh.
Trosa fluvius.
Bewäxet och stenigt.
Stenigt.
Stenigt.
Stenigt.
Stenigt.
Stengt.
Hustompt.
Samskogen och mulbetesmarken medh Ekebergh, Brånstadh och Ihrstad stöter hijt in till.
Knikte stuga.
Mulbetes hagar.
Mulbetes hagar.

Deliniavit
Chritiern Roman.
Anno 1687.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenska alnar.