S4:106-7(Rubrik:)
Affritningh öffwer tren-ne gårdar i Östadh by som skatta under Lekebrukz herregårdh i
Wästere Närkie, Edzbergz häradh och Knistadh sochen belägna.


(Vänster sida:)
                         Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                       Tunnelandh af
                           Öffwere Östadh.                                     14000 qvadrat alnar.
A. Byens första gierde iempt och slätt af swartmylla.                 åker. ödess. höö.
B. Andra ierdet och af swartmylla någet stenblandat.            tunland. åker.  lass.
C. Tredie ierdet af samma qvalitet.                                                   tunland.
D. Fierde ierdet af lermylla medh ierdzgårdh wäl föruarad.
E. Byens engh af kierwall och godh grässwäxt.
F. Dess mulbetes mark hwars qvalitet figuren uthwiser.
a. Pär Hansons husstompt ähr bebygdh medh föliande
   huss, nembligen.
1. Twenne sätestugor, på den ena syllerna förrutna.
2. Än en liten stuga medh förrutna syllor, hwar wedh
   ähr ett bryghuss medh twenne boder och kiellare under ena boden.
3. Än twenne boder, behållen.
4. En gammal stall medh fårhus tillbygdt och hööskulle öfwer.
5. Ny fähuss bygningh medh twenne lador, behållen.
6. Gammal loo medh twenne lagålf.
7. Stall medh ett litet satinhuss tilbygt.
8. Gammalt pörte.
9. Humbelgårdz stelle behållit till 30 stenger.
                                               { i ierdet A, tunland        3 1/4}
b. Dess åkerstycken innehålla, { i ierdet B,                      4 7/8}   15 1/4.
                                               { i ierdet C,                     3 7/8}
                                               { i ierdet D,                     3 2/8}
c. Af des enetegar och ierdzweller bergias höö till,                                      40.
d. Pär Månsons husstompt ähr bebygdh medh föiande huss.
10. Twenne stugor medh kiellare timbrat under iorden.
11. Ett bryghuss, behållit.
12. Trenne boder, behållit.
13. Stall medh en bodh, behållit.
14. Fähuss nederrutitit medh swin och fårhuss.
15. Loo medh twenne lagålf, }
16. Pörte,                             } behållit.
17. Humblegårdzstelle behållet till 12 stenger.
                                              {  i ierdet A,             2 1/2}
                                              { i ierdet B,              3 3/4}
e. Dess åkerstycken innehålla, { i ierdet C,             2 5/8}       11 3/4.
                                              { i ierdet D,             2 7/8}
f. Af dess engetegor och ierdzwaller bergiass höö, till                                  30.
m. Ähr twenne halfwa skattegårdars husstompt medh
   dess åker och engestycken.


(Höger sida:)
                       Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                 Tunnelandh af
                       Nedere Östadh.                                         14000 qvadrat alnar.
G. Byenss första gierde, }
H. Andra gierdet,           }  iempna och slätta af lermylla
J. Tredie gierdet,            }  en del sidlent medh ierdzgårdh, wäll behålna.
K. Fierde gierdet af swartmylla medh sten och gruss
   beblandat och medh godh gierdzgårdh, wäll föruarat.
L. Dess engar af kierwall och godh grässwäxt.
g. Fromhält och Nils Andersons husstompt ähr bebygdh
   medh föliande huss, nembligen.
18. Twenne sätestugor på den ena syllerna förlorade.
19. Twenne boder, behålna.
20. Stall medh twenne gambla boder och kiellare
   murat under ena boden.
21. Loo medh ett lagålf nybygt.
22. Stall, behållet.
23. Fähuss, behållet.
24. Än ett fähuss medh fårhuss, behållet.
25. Än ett får och swinhuss, behållet.
26. Loo medh twenne lagålf.
                                             { i gierdet G,               4 7/8}
                                             { i gierdet H,               3 7/8}
h. Dess åkerstycken innehålla,{ i gierdet J,                5 1/4}       16 3/4.
                                             { i gierdet K,              2 3/4
i. Dess ödessåker i giärdet h,                                                             5/8.
k. Af dess engeteger och gierdzwaller bergias höö,                                      60.
N. Dess grannars husstomp sampt åker och engestycken.
   Mulbetes marken och fångskogen hafwer byen
   tillsammans medh Magria, Gränhammar och Gijsta
   och stöter intill engen L.


               Deliniavit
               Christiern Roman
               anno 1687.(Karttext:)
Trosa fluvius.
Kierahtigh mulbetesmarck medh små gran och tallebuskar.
Jöxwala sampt Ihrstadh och Brånstadh medh Pastoratetz ägor möta.
Jöxwala engh möter.
Hielpeligh godh mulbetesmarck medh små ahleskogh bewuxin.
Hidinsbyn medh des uthmark gräntzar hijt in till.
Betestompt
Öffwere Östadh.
Trosa fluvius.
Engehage.
Nedere Östadh.
Pastoratz engetegh.
Uthmarken medh Magira och Gränhammar stöter här emot.
Brånstadh.
Magria engstycke.
Knistadh kiyrkia.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alner.