S4:110-1(Rubrik:)
Affritningh öffwer twenne gårdar i Jöxwala by som skatta under Lekebruket
i Westere Närkie, Edzbergz häradh och Knistadh sochn belägna.


            Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                 Tunnelandh af
A. Byens första gierde af godh muliordh, en del sijdlent.    14000 qvadrat alnar.
B. Andre ierdet af godh muliordh sten blandat.                  gammal. nyröid. höö.
C. Tredie ierdet äfwen af godh muliordh, en del                tunnor. tunnor. tunnor.
   medh sten och gruss beblandat, en del sidlendt.
D. Fierde ierdet och af godh muliordh, een del
   medh sten och gruss, en del medh lera beblandat.
E. Norre engen af hård sampt måsswall medh
   ek der och hwar sampt biörck och haselskog bewuxin,
   i hwilken åboerne ähre twistige om tegskifftet.
F. Sörengen och af hårdwall, en del slätt, en del medh
   haslebuskar och någre ekar bewuxin.
G. Lilla engen delss af hårdwall delss af kierwall.
a. Skattebonden Olof Ersons husstompt
   består af effterföliande huss, nembligen.
1. Twenne sätestugor.
2. Ett bryghuss.
3. Twenne boder.
4. Stall medh höskulle öfwer och hölada brede wedh.
5. Loo medh twenne lagålf, behållen.
6. Fähuss, behållit.
7. Får och swinhuss medh en liten forlada, behållen.
8. Pörte medh en iordkiellare brede wedh, behållen.
9. Humblegårdh af 200 stenger.
                                              { i ierdet A,            3 3/8}
                                              { i ierdet B,            2 1/2}
b. Dess åkerstycken innehålla, { i ierdet C,           3 1/4}    12 7/8.
                                              { i ierdet D,            3 3/4}
                                        { i engen E,                12 lass}
c. Dess engetegar gifwa    { i engen F,                11       }
   i fron sigh, nembligen,    { i engen G,                 2       }                          31.
                                        { af gierdzwaller och hagen, 6}
d. Frelseböndernas Anderss Olofsonss och Pär Bengtz
   hustompt ähr bebygdh medh föliande huss.
10. Twenne sätestugor medh framkammar och kiellar för begge stugor.
11. Twenne boder, behalne1.
12. Än en under och öfwer bodh medh redskapz bodh och 2:ne stall.
13. Ett wedhsiul.
14. Pörte, behållit.
15. Loo medh twenne lagålf, behållit.
16. Fähuss medh forlada, nybygdt.
17. Än en loo medh ett lagålf och en gammal forlada.
18. Än ett fähuss medh siöfwe framföre.
19. Twenne får och swinhuss, behållit.
20. Humblegårdh till 60 stenger.
                                              { i ierdet A,               5.     }
e. Dess åkerstycken innehålla, { i ierdet B,               3 1/2 }
                                              { i ierdet C,               4 3/4 }        19.
                                              { i ierdet D,               5 3/4 }
                                                               { i engen E,               22 lass.}
f. Af dess engetegor och                          { i engen F,                     16. }
   medhz waller bergiass höö, nembligen. { i engen G,                       3. }       47.
                                                              { af ierdz waller och hagar, 6. }
g. Nyrögdh åker af engewallen,                                                              1 1/4.
h. Cronehemmanetz tompt, åker och engetegar.
   Mulbetes marken hafwa dhe tillsammans medh andra
   byar, nembligen Öhna, Åbotorp och Staflinge, ähr belägen wästan för
   Lekebrukzskogen, medh hielpelig timber och wedskog bewuxin.


(Karttext:)
Trosa Fluvius.
På denna sijdan elfwen möter Lekebruket och Sölf-wansby
Knektestuga.
Kneckte stuga.
Swultit landh medh små biörck och ahl sampt enebuskar bewuxin.
Östere Jöxwala åker och engh grentzar här in till.
Trosa fluvius.
Hidingz bron.
Mölnarens ägor wedh bron.
Sank mås landh.
Sten kulle.
Sampt Östaby tager wedh.


Deliniavit
Christiern Roman
anno 1687.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.


__________________
1Fel för behålne.