S4:114-5(Rubrik:)
Affritningh öffwer Lekebrukz herregårdh i Wästere Närkie, Edzbergz häradh
och Knistadh sochen belägen.


                             Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                                             Åker.    Höö.
A. Herregården wedh Lekebruket ähr bebygdh medh föliande huss.              tunland. lass.
1. Nya sätebygningen i hwilken näst farstugan ähr 1 stuga, 4 kam-
   rar, ett kiök, timbrat medh winnar öfwer sampt medh an-
   nan tillhörigheet uthan och innan wäll behållen.
2. Gamble sätebygningen hwilkens ena wåhningh består af twen-
   ne stugor gen emot hwar andra och farstuga emillan behöfwer reparation.
3. Andra wåningen af gambla sätebygningen ähr en skafferi kam-
   mar afdelt medh bräder i farstugan, ett kiök en stuga medh fram-
   kammar, tarfwas och reparation både uthan och innan.
4. Drengestuga medh mölkekammar och bryghuss, behållen.
5. Stall medh 10 rum och hööskulle öfwer, behållen.
6. Twenne under och twenne öfwer boder, behållen.
7. Än en liten hööbodh, behållen.
8. Ett wedh eller wangsiul medh bredtak.
9. En kiölna,      }
10. Ett mälthuss,}  nybygdt.
11. En qwarn.
12. Än een liten maltqvarn.
13. Sågh.
14. Klensmidia.
B. I ladugården ähro föliande huss.
15. Loo medh twenne lagålf och swinhuss wedh ena gafwelen.
16. Än en loo medh lada och ett litet fähuss, behållit.
17. Än een fähuss bygningh medh hööskulle öfwer, behållit.
18. Humblegårdh till          stenger.
C. Trägårdh medh många siöna och bärande trä, berömligh.
       Åkren wedh herregården.
D. Norra gierdet ähr af sandigh iordmon medh litet lera beblan-
   dat och hwijt sandgrundh, kallass af böndren flåtiordh, ähr
   förmedelt sogh som fron näst liggiande bergen af heller medh
   många dijken igenom gräfwin, som figuren wthwisar, bär in-
   gen biugsädh, måste effter berettelse hwart annat åhr giödass
   om det någen frucht skall fron sigh kasta,                                9 1/8}
E. Söder gierdet af samma qvalitet, innehåller                            7 1/2}  17 1/16.
F. Åkerteppan wedh herregårdz pörtet, innehåller                       7/16}
G. Kalfweteppan hwilken för detta och i manna minne har warit åker, innehåller 5 tunland.
            Des enger.
H. Af Brohagzengen bergiass höö till lass,                                   9}
J. Af gierdz wallerna bergias höö, till                                         17}                       86.
K. Af dess engetegar på romsletten, bergias höö till,                  60}
              Torp under råå och rör.
L. Mölnare eller Dahltorpet på herregårdz egor uptaget ähr
   bebygt medh föliande huss.
19. Twenne sätestugor, behållen.
20. Än en liten stuga medh murat kiellare under.
21. Twenne boder, behåldna.
22. Loo medh twenne lagålf och ett litet stall för goflen.
23. Fähuss medh en liten lada, behållen.
24. Ett wedhsiul.
a. Dess åker af sandigh iordmåhn, innehåller                                          5 5/8.
b. Engen i diupa dahler belägen, af hårdwall, bergias derpå höö till,                         6.
M. Skermaretorpet aldeles uthkastadt, dess åker och engh till mul-
   betet lagot undantaganden en lycka hwilken innehåller,                       1 5/8.
N. Holmtorpet ähr och mästedelz afhyst, des åker och engh bru-
   kass till herregården undantagande några åkerstycken som
   rättaren wedh herregården för sin tienstz belöningh åthniuter,
   hwilka innehålla,                                                       tunland 1 1/8}
O. Öfwerige åkeren som till herregården brukass ähr af sandiordh, 4}  5 1/8.
P. Engen af den qvalitet som figuren förmeler
   af den sampt af ierdzwallerna, höö till                                                                   15.


(Karttext lilla vänstra:)
Engetegar belegne i Tyslinge sochn.
Myre och Wal-laby engetegar grentza in till.
Trosa fluvius.
Sank engh af starwall.
Hölada.
Hölada.
Hölada.


(Karttext lilla högra:)
På Romsletten.
Winteråhsa pastorts engetegh stöter in till.
Hyltra-torpz engh på denna sijdan.
Starwalz engh.
Hölada.


(Karttext stora kartan:)
Hidingzbyz, Sölwan och Lannabys samskogh och uthmark grentzar här in till.
Stenigt höglent landh medh små buskagie bewäxit.
Måswals engh medh liungtufwor och blåbärrijss sampt små biörck och ahlebuskar dher och hwar bewuxin.
Oduglig linde.
Håd1 och måss walz engh.
Godh eng.
Diup dahl.
Nyhyttan sampt byn Sölffwan grentzar medh sina ägor på denna sijdan sampt Jöxwala by.
Hard1 och måss wall.
Moo mark.
Måss-walz eng.
Lekhyttanz skogh möter.
Kronetal.
Gammalt swediefall.
Brick åhna.
Lekebrukz åhna.
Bergiht landh medh grof granskogh sampt gråtaller.
Mulbetes marck.
Kåhlgårdh.
Inhengnadh mulbetes hage.
Gammalt linde af sandiordh.
Backstuga.
Inhengnadt mulbetes hage.
Momark.
Håldam.
Diupa dah-lar.
Momark.
Gammalt swediefall och uthbrukat skogh.
Öhna, Åbotorp, Staflinge och Jöxwala byars samskogh och mulbetesmark grentzar här in till.
Kalfw hage.
Diupa dahlar.
Brick åhna.
Höglent och momark.
Moomarck medh små buska-gie bewuxin.
Engh af af måsswall sampt fung tufwor sidlenda.
Högh-länt valle marck.
Trosa fluvius.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.


Delineavit
Christiern Roman
anno 1687.

______________
1Fel för hård.