S4:118-9(Beskrivning:)
Boo uthi Edzbergz härad och Knista
sochen, 2:ne crono hemman, förmedlade i jordebokz räntan
indelte leutnanten på häst, hwilka hemman bestå af licka storlek. Nämbligen.

Litttra A.   Hemmanensz huusz tompter.                                                          Åker. Engh.
B. Ena åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 1 af leer jordh, kan                       tunland. lass.
   beräknas till huart 6:te korns ähringh,                                 27 3/4.
   No 2 af mull och stenblandat jordh, kan beräknas till
   hwart 5:te korns ähringh,                                                     4 7/8.
                                                                                      ________
                                                                                            32 5/8.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                   16 5/16.
C. Andera åhrs wtssäde uthi 2:ne giärden, no 3 af leer jordh,  13 3/4.
   No 4 af höghländigh öhr och stenigh jordh, ähringh till
   hwart 5:te korn,                                                                  11 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                                         3 1/2.
D. Een nys wptagen hafwer lyckia wthi engen samma åhr,
   af spicke leera jordh, ähringh till huart 5:t korn,                      3 1/2.
                                                                                       ________
                                                                                             29 1/8.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                             14 9/16.
E. Wästerengh af hårdh wall, 5 3/4 tunlandh á 2 1/2 lass,                    14 3/8.
F. Nåra engen, no 5 af små star wall, 36 1/2 tunlandh á 3 lass,         109 1/2.
   No 6 tufuigh och hårdh wall 2 1/4 tunnlandh á 1 1/2 lass,                   3 3/8.
G. Een litten gräs haga af hårdh wall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,             1 1/8.
                                                                                         _____________
                                                                                                      131 7/8.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,                                                                          65 11/16.
H. 2:ne bettes hagar till byen.                                                           ___________________
                                                                                                               30 14/16.   65 11/16.
J. Uttmarken som hemmanen förswara ähr bewuxen
   medh små een skough.
   Wijdare denna byz lägenhetter finnes här till hwarken
   skough eller mulbete. Åkerbruket blifwer huart anat
   åhr i träde.


Uti Nerike,
författad 1692 af Gabriel Toring.


(Karttext:)
Knista by egor.
Små star wall.
Ek och hasel skough.
Spicke lera jord.
Små star wall.
Höglandigh öhr och stenigh jordh.
Mull och stenblandat jordh.
Hård wall.
Leer jordh.
Leer jordh.
Fijw-ge-sta egor på den-na sijdan.
Leer jordh.
Leer jordh.
Höga egor.
Små en skough.
Gysta egor på den-na sijdan.
Råntorpz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                      Reviderat.