S4:122-3(Beskrivning:)
Drättinge och Steenkulla uthi Edzbärgz
härad och Skarshluts1 sochn 2:ne crono, förmedlade till halfwa
hemman augument till no 125 och Steenkulla till no 124, hwars
åkerbruk ähr tredingz träde.

Litter A. Drättinge huustompt.                                                         Åker. Engh.
B. Upiordh åker in alles wthi 3:ne giärden, no 1 af leerblan-
   dat jordh, kan beräknas till huart 4:de korns åhringh,  5 7/8.
   No 2 af öhr jordh, kan beräknas hwart 3:de korn,     3 3/8.
                                                                          ____________
                                                                                   9 1/4.
   Ibidem linde wall, 5 3/8 tunlandh á 2 lass, blifwer 10 3/4 lass,        6 1/6.
   Af hilket2 tredingen wtföres,                                                                   7 3/16.
C. Wäster engen, no 3 af hårdhwall 7 tunlandh á 2 lass,                           14.
   No 4 af skarpare hårdh wall, 6 tunlandh á 1 1/2 lass,                               9.
D. Öster engen af små star wall, 6 3/8 tunlandh á 2 lass,                           12 3/4.
E. Een litten betes haga.                                                         _______________
   Humble gårdh 100 stänger.                                                        6 1/6.  42 15/16.

Litter. F. Steenkulla huustompt.
G. Upiordh åker in alles wthi 3:ne gierden, no 5 af lerblandat jordh
   kan beräknas till hwart 5:te korns ähringh,                    3 3/4.
   No 6 af öhr jordh, beräknas till huart 4:de korn,           4 3/8.
                                                                             _________
                                                                                      8 1/8.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 2 lass ähr 4 1/2 lass, hwar af,  5 7/16.
   Trediedehlen wtfört blifwer,                                                                    2 7/8.
H. Wäster engen, no 7 af små star wall, 6 tunland á 2 lass,                       12.
   No 8 af fnugg och hårdh wall, 7 3/8 tunlandh á 1 lass,                              7 3/8.
   No 9 af skarp hårdh wall, 6 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                               9 15/16.
     Humble gårdh till 100 stänger.                                        _________________
                                                                                                    5 7/16.  32 3/16.
   Wijdare desse hemmans lägenhetter finnes här till, mulbete,
   fånge och wedebrandh, sampt timber skough. Men icke ifrån
   angransade3 byar af rössat ähr.


(Karttext:)
Stora Träntorpz egor.
Bålby häst haga.
Skarpare hard4 wall.
Gran baka.
Hårdh wall.
Gran baka.
Öhr jordh.
Sma5 star wall.
Linde wall.
Sma5 star wall.
Oduglig baka.
Lerblandat jordh.
Linde wall.
Oduglig sten baka.
Fnugh och hårdh wall.
Öhr jordh.
Linde wall.
Oduglig stenbaka.
Stabåå engh.
Tåmpt.
Hårdh wall.
Leerblandat jord.
Öhr jordh.
Skough och wttmarkh på denna sijdan.
Gåttersbaka engh.
Små gran skough.
Lija engh.
Spaketorps egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                         Reviderat.


_______________
1Fel för Skarshults.
2Fel för hwilket.
3Fel för angränsade.
4Fel för hård.
5Fel för små.