S4:126-7(Rubrik:)
Affritningh öffwer en gårdh i Lannaby som skattar under Lekebrukz herregårdh
i Westere Nerkie, Edzbergs häradh och Hidinge sochn belägen.


              Notarum explicatio.                                                Tunnelandh af
                                                                                               14000 qvadrat alnar.
A. Byens första gierde.                                                             Åker.    Lind.    Höö.
B. Andra gierdet.                                                                      tunnor. tunnor. lass.
C. Tredie gierdet.
D. Fierde gierdet.
   Desse fyra gierden ähro delss höglendige, delss sidlen-
   dige af swart och lermylla medh mycken kalk och
   gråsten beblandat, ähro och medh godh gierdzgårdh
   wäll förwarade.
E. Engen Lanna högar ähr af hårdwall medh ek och
   hasleskogh bewuxin.
F. Östre engen delss af kierwall, delss af hårdwall,
   delss medh haslebuskar bewuxin, delss obewuxin.
G. Norre hagen och af hårdwall medh hasleskogh bewuxin.
   Skattegården under Lekabruket, åbor.
1. Nilss Krögiare och
2. Jönss Larson.
                                              { i gierdet A,                        9 1/8}
a. Des åkerstycken innehålla,  { i gierdet B,                        7 1/8}  33 3/4.
                                              { i gierdet C,                        8 6/8}
                                              { i gierdet D,                        8 6/8}
                                     { i gierdet A,                             7/8}
b. Lindet innehåller,       { i gierdet B,                              2/8}                   1 1/2.
                                     { i gierdet C,                             3/8}
c. Engetegerna och gierdzwallerna bestå af 44 tunneland,
   af hwilka bergias höö till,                                                                               60.
H. Grannarnas husstomter.
J. Deras åkerstycken, }
K. Dess engeskifften, }   grentza intill bemelte skattegårdz skiften.


(Karttext:)
Wretaby sampt Smedstorp och Sölfwan grentzar hijt in till.
Samskogen och mulbetesmarken medh Wijaby, Kårsgatan, Espesäter och Kålfalla stöter hijt in till.
Kongstorp och Wijaby ägor möta.
Backar bewuxna medh hasleskogh brukass till mulbete.
Hidingsby åker och engh gräntzar på denna sijdan.


(Under skalan:)
Scala af 1100 swenske alnar.

            Deliniavit
            Christiern Roman anno 1687.