S4:130-1(Rubrik:)
Affritningh öffwer byn Sölfwan i Wästere Närkie,
Edzbergz häradh och Hijdinge sochn belägen.


                       Notarum explicatio.
Numro. Littra.                                                                           Åker.      Linda.   Höö.
A. Byenss första gierde ähr dels höglent, delss iempt och            tunnland. tunland. lass.
   slet af godh swart mylla mycket sten blandat.
B. Andra gierdet mestedelz iempt och af godh swartmylla,
   någet stenblandat.
C. Tredie gierdet af samma qvalitet.
D. Fierde ierdet af swartmylla delss soghlendigt, delss högh
   lent och stenblandat ähro alla 4 gierden medh behållen gierdzgådh förwarade.
F. Mulbetesmarken och skogh helt snögh, behielpa dhe sigh mäst
   i dätta måhl af almenningen.
1. Frelsehemmanet under lekebruket ett helt, åbor Olof Sim-
   manson och Hanss Anderson hwarss tompt no 1 uthwiser.
                                              { i gierdet A,                    3 6/8 }
a. Dess åkerstycken innehålla, { i gierdet B,                    5 7/8 }    21 9/16.
                                              { i gierdet C,                    3 7/8 }
                                              { i gierdet D,                    8 1/16}
b. Lindet i gierdet A hafwer sigh förodsakat af mangel på giödzel, inehåller    1/2.
c. Dess engetegar och hagar af hårdh och fnuggwall af hwilka
   bergias höö till 40 lass,                                                                                  }
   Dess uthan bergia åboerne i tårra åhr af en måssa i Trål-                                }  46.
   kulsskiera och Krättemarken belägen, höö till 6 lass,                                     }
2. Skattehemmanet under Lekebruket ett halft, åbor Erich Jönson
   och corperalen Pär Bengtson, dess husstompt wisar no 2.
                                               { i gierdet A,                   2 2/8 }
d. Dess åkerstycken innehålla, { i gierdet B,                    2 9/16}  10 3/16.
                                               { i gierdet C,                   2 1/16}
                                               { i gierdet D,                   3 5/16}
e. Lindet i gierdet A innehåller,                                                                    1/8.
f. Af dess engiar sampt hagar bergias höö,                                                           22.
3. Frelsehemmanet under Lebruket 1/2, åbor Olof Olofson, dess
   husstompt wisar no 3.
                                              { i gierdet A,                 1 7/8  }
g. Dess åkerstycken innehålla, { i gierdet B,                 2 2/8  }      8 9/16.
                                              { i gierdet C,                 1 13/16}
                                              { i gierdet D,                 2 5/8  }
f. Af dess engetegar och hagar bergias höö,                                                         15.
4. Frelsehemmanet under Rijsbergia klåster ett helt, åbor
   Swen och Pär Nilson, dess tompt uthwisar no 4.
                                              { i gierdet A,                 3 1/2}
i. Dess åkerstycken innehålla,  { i gierdet B,                 4 5/8}      17.
                                              { i gierdet C,                 3 2/8}
                                              { i gierdet D,                 5 5/8}
k. Lindet i gierdet A innehåller,                                                                  3/16.
l. Af dess engetegar och hagar bergias höö,                                                         30.
5. Frelsehemman under Säby herregårdh, hwilkass tompt no 5 wisar.
m. Dess åker och engeskifften medh littra m annoterat.


Deliniavit
Christiern Roman anno 1687.


(Karttext:)
Holmtorpet medh Lekebrukz herregårdh grentza på denna sijdan sampt Jöxwalaby ägor.
Inhengnadt mul-betes hage.
Wretaby sampt Lan-na och Hidingeby ägor grentza på den-na sijdan in till.
Inhengnade mul-betes ha-gar.
Mulbetes marck medh små buskagie bewuxin.
Säby böndrens engh.
Inhengnade hagar af Säby böndren.
Säby böndrens engehagar.
Mulbetes marck.
Knicktestuga.
Bäckåhna.
Någet be-wuxin mark, brukas till mulbete, ähr odelt, har warit i fordre1 tijder upbrukat till  åker.
Trosa Fluvius.
Odelt och swultin marck, brukas till oxebete.
Oduglig stenkulle.
Hidingzbroon.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för fordne?