S4:134-5(Rubrik:)
Affritningh öffwer Håffdestaby och Påffwelstorp i Westre Närkie, Wijby häradh och Haqwad sochn
belegne.


                Notarum explicatio.
No. Littra.                                                                                              Åker. Engh.
   Håffdestaby 2 cronegårdar af lijka öreslandh                             tunland. tunland. höö.
   cavalleriet anslgne i hwilkas husstompter fin-                                                        lass.
   nes humblegårdar till 200 stenger.
   Åkren af stenblandat swartmylleiordh,
   gifwer effter uthsago 4:de kornet i eringh,
   besås helfften, andra helfften tredes åhrligen
   och innehåller för hela byen.
A. Sädesierdet,                                                         25 1/8.
B. Trädzierdet,                                                          32 1/2.
                                                                         ___________
                                                                                 57 5/8.
C. Engen befinnes wara delz af måss och
   kierwall, delz hårdvall till, 44 tunland á 1 2/3 lass tunlandet.
   som blifwer för hela byen,                                      73 1/2 lass.
D. Skogh ganska ringa består af små ahl och
   eenebuskar, hwar under snögt mulbete.
            Uthrechning för hwar gårdh i
                 synnerheet.
1. Första cronogården åhr1 rådande i humblegårdh till 100 stenger.
       I sädesierdet littra A,                                    12 9/16 tunland.
       I tredzierdet littra B,                                     16 1/4 tunland.
       I engen littra D, 22 tunland á 1 2/3 lass tunlandet, 36 2/3 lass höö.
                                                                                             ___________________
                                                                                                    28 13/16. 22. 36 2/3.
2. Andra cronegården af lijka condition,                                        28 13/16. 22. 36 2/3.
                                                                                            ____________________
                                                                                                    57 5/8.    44. 73 1/3.
3. Påfwelstorp 1/2 cronehemman cavalleriet an-
   slagit och inlagt under Håfdesta.
E. Åkren af bärande lermylleiordh brukas nu under Håf-
   desta och inlagdh till sädesierdet littra A, innehåller in alles,         10 1/2.
F. Engen af sanck kierr och måsswall, till                                                     17.  20.
   Skogh och mulbete medh Båhlbyn Håfdesta.


(Karttext:)
Herffwesta egor.
Haste2 hage.
Eke skogh.
Eene buskar.
Edsbergs sochn och Fröswij egor möta.
Ierdzlinde och steen wel medh små eene-buskar be-wuxen.
Herffwesta egor
Hest-hage.
Röö måsse.
Dy kierr.
Påffwels-torp.
Håffde-sta.
Lindes wall.
Sten backe.
Ber-staby.


(Under skalan:)
Scala af 1500 swenske alner.
                                  Reviderat


Deliniavit.
Christiern Roman.
anno 1692.


___________________
1Fel för ähr.
2Fel för häste.