S4:138-9(Rubrik:)
Affritning öffwer cronehemanet Espe i Wijby härad och sochn beläget sampt Wästre Nerkie.


              Notarum explicatio.
Littra.                                                                     Åker.     Engh.
   Espe cronehemman 1 helt cavalleriet anslagit         tunland. tunland. höö.
   i hwilkez husstompt finnes humblegårdh till                                       lass.
   240 stenger.
A. Åkren af stenblandat swartmylla mycket
   rössigh, gifwer effter uthsago 4:de kornet i ehring
   och besås till helfften åhrligen, innehåller
   in alles,                                                                13.
B. Engen befinnes wara af fnugg och kierwall,
   ey synnerlig berande,                                                            19       24
C. Skogh och mulbetes marck hefdas tillsam-
   man medh nästom liggiande byar
   Broby och Nalawij som befinnes
   wara mycket ringa sampt mulbetes-
   marken snögh.


(Karttext:)
Samskogen.
Skarp och odugligh marck af gran, tall och biörk bevuxin.
Inhysse tompt.
Herregryts egor möta.
Körkulla egor.
Espe.
Broby uthengh.


(Under skalan:)
Scala af 1000 swenske alner.